Przejdź do treści

INTERMEDIA

>>> REKRUTACJA

Tryb studiowania danego kierunku

Studia stacjonarne I stopnia (licencjat) i II stopnia (studia magisterskie)

Specjalności:    

 • intermedia
 • film eksperymentalny

Sposób kształcenia na danym kierunku 

Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Przedmioty kształcenia ogólnego i kształcenia ogólnoplastycznego. Przedmioty kształcenia kierunkowego, przedmioty teoretyczne. Kształcenie w kierunkowych pracowniach artystycznych, w których istnieje możliwość realizacji różnego rodzaju dzieł multimedialnych i intermedialnych, filmów wideo i eksperymentalnych,dzieł dźwiękowych, działań performatywnych itp. Wykłady, poświęcone między innymi teorii sztuki, zagadnieniom sztuki aktualnej, problematyce nowych mediów. Warsztaty doskonalące umiejętności praktyczne i praktyki zgodne ze specjalnością studiów.

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta, sposób uzyskania dyplomu.

Licencjat sztuki w zakresie Intermediów (Filmu eksperymentalnego)
Magister sztuki w zakresie Intermediów (Filmu eksperymentalnego)

ROZWIN

Opis kierunku

Kierunek INTERMEDIA prowadzony jest obecnie z podziałem na dwie specjalności: Intermedia oraz Film eksperymentalny.

Kierunek zorientowany jest przede wszystkim na problematykę sztuki aktualnej w zakresie dynamicznie rozwijających się nowych mediów i technologii przekazu, oraz eksperymentalnych zjawisk pojawiających się w obrębie istniejących już dyscyplin. Bogaty program kształcenia na kierunku Intermedia daje możliwość zapoznania studentów z szeroką panoramą różnorodnych, wspó́łczesnych zjawisk i praktyk artystycznych. Studia pozwalają  rozszerzyć i osadzić indywidualną refleksję artystyczną w obrębie szeroko pojętej kultury współczesnej. Umożliwiają zdobycie unikalnych umiejętności, pozwalających w profesjonalny sposób projektować i realizować złożone wizualne i audiowizualne wypowiedzi artystyczne w formie przekazów wykorzystujących współczesne techniki i technologie. Program studiów uzupełniony jest o przedmioty specjalistyczne związane z teorią i praktyką eksperymentu filmowego. Specjalność Film eksperymentalny daje możliwość pogłębienie wiedzy i umiejętności związanych z dynamicznie rozwijającą się dyscypliną artystyczną. W czasie procesu dydaktycznego studenci mają możliwość doświadczyć różnorodnych technologii filmowych, by w świadomym procesie twórczym w sposób kreatywny je przekraczać.

Absolwent poza podstawową wiedzą i umiejętnościami związanymi z szeroko pojętymi działaniami intermedialnymi, będzie znał zagadnienia i techniki związane z kształtowaniem ruchomego obrazu. Zdobędzie umiejętności posługiwania się narzędziami filmowymi oraz akcesoriami i sprzętem służącym do realizacji filmu. Będzie znał podstawy cyfrowej postprodukcji filmowej.
Celem specjalności jest wykształcenie twórców posługujących się świadomie i profesjonalnie współczesnymi technologiami oraz specyficznym językiem ruchomego obrazu.

ROZWIN

Kompetencje uzyskane przez absolwenta

Absolwent kierunku Intermedia w specjalności Intermedia (po ukończeniu studiów studia I stopnia)

 •  potrafi posługiwać się na poziomie podstawowym szerokim arsenałem narzędzi służących do realizacji wypowiedzi artystycznych w zakresie nowych mediów
 • posiada umiejętności pracy w zespole umożliwiające tworzenie prostych projektów o charakterze interdyscyplinarnym
 •  posiada ogólną wiedzę na temat historii i teorii sztuki ze szczególnym uwzględnieniem dzieł o charakterze intermedialnym
 •  posiada podstawową wiedzę dotyczącą finansowych, marketingowych i prawnych aspektów związanych z wykonywaniem zawodu artysty

Absolwent kierunku Intermedia w specjalności Intermedia (po ukończeniu studiów II stopnia)

 • potrafi wykorzystać w szerokim zakresie zdobyte umiejętności techniczne i
 • warsztatowe na poziomie zaawansowanym do realizacji autorskich wizji artystycznych
 • potrafi pracować z profesjonalnym zespołem roboczym nad realizacją dzieł mających charakter złożonych projektów interdyscyplinarnych.
 • posiada rozległą wiedzę na temat historii i teorii sztuki ze szczególnym uwzględnieniem dzieł o charakterze intermedialnym
 • posiada niezbędną wiedzę dotyczącą finansowych, marketingowych i prawnych aspektów związanych z wykonywaniem zawodu artysty

Absolwent kierunku Intermedia w specjalności Film eksperymentalny (po ukończeniu studiów II stopnia)

 • potrafi posługiwać się na poziomie podstawowym szerokim arsenałem narzędzi służących do tworzenia realizacji artystycznych w zakresie filmu
 • posiada umiejętności pracy w zespole umożliwiające tworzenie prostych projektów filmowych
 • posiada ogólną wiedzę na temat historii i teorii sztuki ze szczególnym uwzględnieniem filmu
 • posiada podstawową wiedzę dotyczącą finansowych, marketingowych i prawnych aspektów związanych z wykonywaniem zawodu artysty

ROZWIN

Obszary zatrudnienia

Firmy i przedsiębiorstwa realizujące projekty związane z tzw. przemysłem kreatywnym i nowymi technologiami wykorzystywanymi w komunikacji multimedialnej. Agencje reklamowe, zespoły i studia filmowe, media społecznościowe, media tradycyjne (prasa, radio, telewizja – również w formach internetowych), zespoły produkujące aplikacje interaktywne, gry komputerowe itp. Segmenty rynku w których wykorzystywane są umiejętności tworzenia i transformacji komunikatów wizualnych oraz multimedialnych, wykorzystujących najnowsze technologie rejestracji, edycji i przekształcania obrazów fotograficznych i filmowych oraz umiejętności pracy w multimedialnym środowisku wirtualnym. Możliwość budowania i rozwijania własnej kariery artystycznej oraz samozatrudnienia w oparciu o zdobytą w czasie studiów wiedzę i umiejętności praktyczne.

ROZWIN

Dalsza możliwość kształcenia

Możliwość kontynuacji studiów po ukończeniu studiów I stopnia (licencjat) na studiach II stopnia (studia magisterskie).

Studia doktoranckie (3-letnie studia stacjonarne) – planowane uruchomienie w roku akademickim 2020/2021
Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować naukę w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

O studiach
Studia Doktoranckie są studiami o charakterze elitarnym przeznaczonymi dla osób wyróżniających się i posiadających znaczący dorobek w zakresie sztuk pięknych lub projektowych. Studia dają możliwość wzbogacenia swoich doświadczeń poprzez pogłębienie wiedzy fachowej związanej z uprawianą dziedziną sztuki i wymianą myśli i doświadczeń, a także są szansą na wniesienie swojego wkładu w rozwój wybranej dyscypliny.

Realizacja studiów doktoranckich trwa 3 lata i kończy się obroną rozprawy doktorskiej w dziedzinie „sztuki”, w dyscyplinie artystycznej „sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki” oraz przyznaniem stopnia „doktora sztuki”.

 • Autor: Michał Żerdzicki
 • Opublikowano: 06.03.2017, 22:58
 • Ostatnia edycja: 10.02.2023, 19:39