Przejdź do treści

ANIMACJA

Tryb studiów:

studia stacjonarne I stopnia

studia stacjonarne II stopnia

>>> REKRUTACJA

Sposób kształcenia:

Proces kształcenia przebiega w formie praktycznej i teoretycznej. Wymiar praktyczny realizowany jest poprzez uczestnictwo w zajęciach praktycznych i warsztatach, realizacje ćwiczeń, etiud i filmów dyplomowych. Tok kształcenia zakłada konsultacje w okresie koncepcyjnym, realizacyjnym (warsztatowym) i w trakcie postprodukcji. Wymiar teoretyczny to wykłady, których obszarem jest wiedza z zakresu sztuki filmowej ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny animacji. Kształcenie dotyczy tworzenia zarówno obrazu jak i dźwięku. Oferta pracowni i przedmiotów obejmuje szeroki zakres wiedzy teoretycznej oraz różnorodnych technik animacyjnych, mający na celu przekazanie komplementarnej wiedzy i umiejętności.

Licencjat to studia nakierowane na zdobycie pełnej kompetencji warsztatowej i realizacyjnej pozwalającej na pracę (również zespołową) w bardzo różnych dziedzinach bezpośrednio i pośrednio związanych z animacją. Zmiany, które zaszły w szeroko pojętej twórczości filmowej, telewizyjnej oraz internetowej pokazują potrzebę kooperacji wielu dobrze wykształconych specjalistów, potrafiących ze sobą profesjonalnie współpracować w celu osiągnięcia zakładanego celu artystycznego.

Studia magisterskie dają możliwość dalszego, świadomego kształtowania własnego języka artystycznego, prowadzą do pełnej, autorskiej wypowiedzi twórczej. To studia nawiązujące do tradycji polskiej szkoły animacji, uwzględniające współczesny kontekst artystyczny, społeczny oraz technologiczny.

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta, sposób uzyskania dyplomu

Studia I stopnia (licencjackie); tytuł zawodowy: licencjat.
Studia II stopnia (magisterskie); tytuł zawodowy: magister sztuki

Sposób uzyskania dyplomu:

 • Praca dyplomowa studiów I i II stopnia składa się z części teoretycznej (pisemnej) i praktycznej (artystycznej).
 • Praca dyplomowa licencjacka (teoretyczna) dotyczy wybranego zagadnienia z obszaru animacji.
 • Praca dyplomowa licencjacka (praktyczna) to realizacja z zakresu animacji (np. film animowany, gra komputerowa, grafika telewizyjna, film muzyczny itp.).
 • Praca dyplomowa magisterska (teoretyczna) dotyczy wybranego zagadnienia z obszaru sztuk wizualnych.
 • Praca dyplomowa magisterska (praktyczna) to realizacja z zakresu filmu animowanego.

Egzamin dyplomowy dla studiów I i II stopnia odbywa się przed komisją dyplomową i ma charakter publiczny.

ROZWIN

Opis kierunku

Animacja filmowa przeszła w ostatnich dekadach nie tylko ogromną rewolucję technologiczną, ale także gatunkową i artystyczną. To, co jednak wydaje się najciekawsze z punktu widzenia współczesnego młodego artysty, to możliwość szerokiego wykorzystania interdyscyplinarnej natury języka animacji. Z ruchomym komunikatem wizualnym spotykamy się na każdym kroku (telewizja, reklama, sieć internetowa, wizualizacje, systemy informacyjne, gry). Animacja jest wykorzystywana nie tylko jako środek wspomagający, ale często determinuje poziom i dalszy rozwój innych dyscyplin sztuki. Ruch nie tylko staje się nowoczesnym i atrakcyjnym środkiem wyrazowym, ale też niezbędnym elementem w projektowaniu urządzeń, form przemysłowych czy architektury. Animacja coraz częściej wspomaga procesy dydaktyczne na wszystkich szczeblach kształcenia (programy edukacyjne) i jest wykorzystywana w różnorodnych badaniach naukowych. Obszary, w których animacja znajduje swoje miejsce bywają tak odległe od siebie i różne funkcjonalnie, że potwierdza to jej szerokie możliwości kreacyjne. Wykształcenie artysty potrafiącego w sposób świadomy i twórczy wykorzystać proces animacji wymaga specjalistycznego procesu kształcenia w ramach samodzielnego kierunku, który uwzględniałby w swoim programie interdyscyplinarny charakter studiów o profesjonalnym charakterze przedmiotów kierunkowych.

ROZWIN

Kompetencje uzyskane przez absolwenta

Studia I stopnia (licencjackie)

Kierunek ma na celu wykształcenie twórcy wyposażonego w wiedzę i umiejętności pozwalające na wykorzystanie procesu animacji i języka filmu animowanego w filmie oraz w obszarach poza filmowych. Absolwent posiada kompetencje zawodowe umożliwiające samodzielne zaprojektowanie i zrealizowanie filmu animowanego oraz utworów audiowizualnych w formie grafiki filmowej i telewizyjnej. Absolwent jest przygotowany do współpracy zespołowej, ma świadomość przestrzegania i poszanowania praw autorskich współtwórców jak i autorów dzieł wykorzystanych do realizacji projektu czy filmu.

Studia II stopnia (magisterskie)

Absolwent przygotowany jest do podjęcia samodzielnej pracy artystycznej. Posiada wiedzę i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym, pozwalające na kształtowanie własnego języka artykulacji artystycznej w obszarze filmu animowanego i grafiki multimedialnej. Absolwent potrafi posługiwać się współczesnymi technologiami do realizacji dzieł audiowizualnych na etapie projektowym, realizacyjnym i postprodukcyjnym oraz współdziałać z innymi twórcami w ramach realizacji wspólnego dzieła audiowizualnego. Wiedza i umiejętności predestynują go do podjęcia roli wiodącej w zespole na etapie projektowym lub realizacyjnym.

ROZWIN

Obszary zatrudnienia

Absolwent studiów licencjackich przygotowany jest do podjęcia pracy w następujących jednostkach:

 • studia filmowe,
 • studia animacji 2D i 3D,
 • działy graficzne jednostek telewizyjnych,
 • agencje reklamowe i domy medialne,
 • ośrodki edukacji artystycznej.

Absolwent studiów licencjackich jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent studiów II stopnia (magisterskich)

Absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy twórczej i zawodowej. Może otworzyć własne studio animacji lub współpracować jako wykonawca określonych zadań lub etapów produkcji z podmiotami specjalizującymi się w obszarze filmu lub grafiki multimedialnej (studiami filmowymi, agencjami i domami medialnymi, ośrodkami telewizyjnymi, instytucjami upowszechniania kultury).

Może znaleźć zatrudnienie w  tych instytucjach na stanowiskach:

 • reżysera filmów animowanych, czołówek, wideoklipów, reklam,
 • projektanta utworów audiowizualnych,
 • specjalisty ds. efektów specjalnych (FX), wizualizacji projektowych w obszarach pozafilmowych,
 • projektanta-realizatora animacji w sieci internetowej,
 • instruktora w instytucjach kultury.

ROZWIN

Dalsza możliwość kształcenia

Absolwent z tytułem magistra sztuki ma możliwość kontynuacji kształcenia na poziomie studiów III stopnia.

 • Autor: Michał Żerdzicki
 • Opublikowano: 06.03.2017, 22:58
 • Ostatnia edycja: 10.02.2023, 19:40