Przejdź do treści

EDUKACJA ARTYSTYCZNA

>>REKRUTACJA

EDUKACJA ARTYSTYCZNA I stopień

Tryb studiowania

studia stacjonarne (6 semestrów; 3 lata)

Zakresy:

1) Sztuka interdyscyplinarna i edukacja kulturowa 

2) Sztuka interdyscyplinarna i promocja kultury

Sposób kształcenia

Osoby studiujące kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych wybierają pracownie artystyczne zarówno z oferty pracowni wydziałowych, jak i z propozycji całego Uniwersytetu. Wybór i możliwość zmian pracowni określona jest poprzez Regulamin studiów. Pracownie obowiązkowe podane będę w planie studiów. Wszystkich obowiązuje zaliczenie: zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów, plenerów i praktyk.Informacje o praktykach znajdują się w odrębnych regulaminach praktyk.


Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta, sposób uzyskania dyplomu:
licencjat

ROZWIN

Opis kierunku

Studia na edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych pozwalają studentom zdobywać nie tylko umiejętności artystyczne, ale również uzyskać kompetencje do  nauczania sztuki, prowadzenia warsztatów czy zajmowania się promocją sztuki. Dają możliwości przyswojenia sobie najważniejszych technik artystycznych, jak i pozwalają na zorientowanie się w głównych problemach sztuki i kultury współczesnej. Stwarzają też dobre podstawy do działań zarówno twórczych, jak i organizacyjnych, pozwalając w przyszłości wybrać zarówno ścieżkę zawodową artystyczną i teoretyczną.

ROZWIN

Kompetencje uzyskane przez absolwenta

Absolwenci studiów licencjackich powinni umieć tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w wybranej przez siebie dziedzinie. Powinni być świadomi używanych narzędzi i umieścić swoją działalność w szerokim kontekście wiedzy kulturowej. Mają wyróżniać się dużą wiedzą dotyczącą rozwoju sztuki i jej współczesnych przejawów, jednocześnie posiadać umiejętności i wiedzę potrzebne do upowszechniania różnorodnych przekazów wizualnych i medialnych. Bardzo ważną kompetencją jest również samokrytycyzm oraz umiejętność oceniania i argumentowania swojej oceny. Absolwenci powinni być komunikatywni i umieć współdziałać z innymi w różnorodnych przedsięwzięciach kulturalnych.

ROZWIN

Obszary zatrudnienia

 • obszar działań twórczych
 • obszar działań edukacyjnych 
 • instytucje kultury, galerie
 • media

ROZWIN

Dalsza możliwość kształcenia

Po ukończeniu kierunku edukacja artystyczna na poziomie licencjatu można dalej kontynuować naukę na studiach magisterskich z zakresu edukacji artystycznej, a także na innych kierunkach artystycznych i humanistycznych, o ile nie ma wewnętrznych ograniczeń.

ROZWIN

Informacja na temat sprawdzianów kwalifikacyjnych

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa etapy;

Etap pierwszy:

(bez udziału Kandydatów)

Polega na przeglądzie prac kandydata, (min. 10, max. 20 prac) dostarczonych drogą elektroniczną oraz zapoznaniem się z listem motywacyjnym. Portfolio załączone drogą elektroniczną, powinno mieć formę zamkniętego pliku PDF i objętość nieprzekraczającą 100 MB:

 • Portfolio, w którym Kandydat przedstawia reprodukcje od 10 do 20 własnych prac z krótkim ich opisem (opis danej pracy: maksymalnie do 3000 znaków razem ze spacjami), w tym  przynajmniej 3 reprodukcje rysunków, wykonanych najlepiej w formacie 100×70 cm, przedstawiających motyw martwej natury. Poza reprodukcjami, można również przedstawić inne prace np. z malarstwa, fotografii, rzeźby, dołączyć linki do jednej lub dwóch prac w medium filmowym.
 • List motywacyjny, (przygotowany w pliku elektronicznym PDF, maksymalnie 6000 znaków ze spacjami), w którym Kandydat/ka, oprócz krótkiego przedstawienia swojej osoby,powinien odpowiedzieć na następujące pytania: 
  • Dlaczego chcę studiować na kierunku: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych?
  • Jakie są moje zainteresowania artystyczne?
  • Co interesuje mnie w sztuce współczesnej i dawnej?
  • Jakie ewentualne formy działalności edukacyjnej mnie interesują i dlaczego?
  • W przypadku przyjęcia na studia, jaki oferowany zakres (specjalność) studiów wybiorę i dlaczego?*
   *INFORMACJA DO PYTANIA 5): na studiach I stopnia można wybrać zakresy – 1) Sztuka interdyscyplinarna i promocja kultury lub  2) Sztuka interdyscyplinarna i edukacja kulturowa

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 7 pkt) zostaną zaproszeni do kolejnego etapu drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi:

Polega na rozmowie kwalifikacyjnej z Kandydatem przeprowadzonej drogą online.

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 30 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

za portfolio i list motywacyjny – do 20 punktów.

za rozmowę kwalifikacyjną – do 10 punktów.


EDUKACJA ARTYSTYCZNA II stopień

Tryb studiowania

Stacjonarne studia drugiego stopnia trwają 4 semestry (2 lata).

Zakres:                                                                                                            

Wybrany zakres artystyczny oraz realizacja działań twórczych i edukacyjnych

Sposób kształcenia

Osoby studiujące mają możliwość wyboru pracowni artystycznych spośród wszystkich pracowni dostępnych w UAP oraz fakultetów spośród wszystkich propozycji przygotowanych na studiach II stopnia

Dyplom magisterski obejmuje, oprócz pracy pisemnej obowiązkowej dla wszystkich studentów UAP (szczegóły w regulaminie studiów WEAiK), w przypadku projektu dyplomowego – wybrana dziedzina artystyczna – magisterska nową realizację artystyczną; a w przypadku dziedziny dyplomowej (warsztaty, projekty twórcze i edukacyjne)  –  zrealizowany  i opisany warsztat. Wybór dziedziny i pracowni artystycznej jest zobowiązujący począwszy od III semestru (kierownik pracowni staje się promotorem pracy artystycznej). Osoby studiujące w trakcie studiów zobligowane są zaliczyć jeden plener kierunkowy i plener artystyczny oraz praktyki.

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta, sposób uzyskania dyplomu

magister

ROZWIN

Opis kierunku

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych stanowi interesującą alternatywę wobec czysto artystycznych kierunków, przygotowując nie tylko do bycia artystą/artystką, ale również do realizacji działań edukacyjnych czy zajmowania się promocją sztuki. Wyjątkowość tego kierunku polega na łączeniu praktyki z teorią, pozwalając w przyszłości zajmować się zarówno sztuką, jak i działaniami edukacyjnymi oraz organizacyjnymi związanymi ze sztuką współczesną. Odpowiada to wyzwaniom współczesnego rynku pracy, stawiającego na elastyczność oraz łączenie różnych kompetencji.

ROZWIN

Kompetencje uzyskane przez absolwenta

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych dają dobre podstawy do zajmowania się sztuką, działaniami edukacyjnymi oraz promocją kultury. Absolwent jest osobą wszechstronnie wykształconą artystycznie i teoretycznie. Jednocześnie posiadana wiedza z zakresu szeroko rozumianych nauk o kulturze i sztuce umożliwia nie tylko kreatywne rozumienie tych wszystkich zjawisk, które tworzą rzeczywistość sztuki współczesnej, lecz także ich aktywne propagowanie i upowszechnianie. Sylwetka absolwenta odpowiada obowiązującym standardom oraz wymaganiom obecnego rynku pracy, który zakłada mobilność i szerokie kompetencje. Absolwenci studiów magisterskich muszą posiadać większe umiejętności artystyczne, szerszą wiedzę teoretyczną niż absolwenci studiów pierwszego stopnia. Powinni być przygotowani do bycia aktywnymi  twórcami w zakresie sztuk plastycznych oraz animatorami sztuki i kultury współczesnej. Jednocześnie muszą wykazywać się dużą wiedzą i umiejętnościami krytycznymi, co pozwoli w przyszłości kierować zespołem ludzkim. Absolwent powinien wypracować potrzebę nieustannego poszerzania swej wiedzy zarówno teoretycznej, jak i związanej z aktywnym uprawianiem ekspresji artystycznej. Musi umieć świadomie uzasadniać i podejmować własne realizacje, a przy tym być otwartym na inne spojrzenia. Powinien posiadać wiedzę ogólnokulturową, jasno formułować swoje sądy, być osobą kreatywną, która na bazie zdobytej wiedzy stanie się w pełni samodzielna, zdolna do integrowania nabytej wiedzy i podejmowania nowych działań.

ROZWIN

Obszary zatrudnienia

 • obszar działań twórczych,
 • instytucje kultury i sztuki (np. galerie, muzea),
 • praca przy organizacji festiwali i wydarzeń związanych ze sztuką i kulturą,
 • promocja wydarzeń artystycznych,
 • obszar mediów.

ROZWIN

Dalsza możliwość kształcenia

Po skończeniu studiów magisterskich absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie artystyczne oraz w pokrewnych dziedzinach humanistycznych.

ROZWIN

Informacje na temat sprawdzianów kwalifikacyjnych:

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa etapy;

Etap pierwszy:

(Bez udziału kandydata)

Polega na przeglądzie prac kandydata, (min. 10, max. 20 prac) dostarczonych wcześniej drogą elektroniczną oraz zapoznaniem się z listem motywacyjnym. Portfolio załączone drogą elektroniczną, powinno mieć formę zamkniętego pliku PDF i objętość nieprzekraczającą 100 MB:

 • Portfolio, w którym Kandydat przedstawia reprodukcje od 10–20 własnych prac (rysunków, prac malarskich, rzeźbiarskich, intermedialnych fotograficznych itp.) z krótkim ich opisem (opis danej pracy: maksymalnie do 3000 znaków razem ze spacjami, jeśli jest to niezbędnie konieczne do jej omówienia, w innych przypadkach opisy mogą być krótkie i uwzględniać: tytuł pracy, technikę jej wykonania, rozmiar i rok powstania), w tym  ewentualne projekty artystyczne lub edukacyjne, jeśli Kandydat/Kandydatka posiada je w swoim dorobku.Można również dodać w portfolio linki do jednej lub dwóch prac w medium filmowym.
 • List motywacyjny, (przygotowany w pliku elektronicznym PDF, maksymalnie 6000 znaków ze spacjami), w którym Kandydat, oprócz krótkiego przedstawienia swojej osoby,powinien odpowiedzieć na następujące pytania: 
  • Dlaczego chcę studiować na kierunku: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych?
  • Jakie są moje zainteresowania artystyczne?
  • Co interesuje mnie w sztuce współczesnej i dawnej?
  • Jakie ewentualne formy działalności edukacyjnej mnie interesują i dlaczego?

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 10 pkt) zostaną zaproszeni do kolejnego etapu drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi:

Polega na rozmowie kwalifikacyjnej z Kandydatem przeprowadzonej drogą online.

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 40 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

za portfolio za list motywacyjny– do 20 punktów,

za rozmowę kwalifikacyjną – do 20 punktów.

 • Autor: Michał Żerdzicki
 • Opublikowano: 06.03.2017, 22:58
 • Ostatnia edycja: 10.02.2023, 19:45