Przejdź do treści

Klauzula informacyjna
Monitoring UAP

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z siedzibą: Al. Marcinkowskiego 29,61–745 Poznań

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: iod@uap.edu.pl

3. Dane zbierane są na potrzeby utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni.

4. Dane osobowe (wizerunkowe) nie są przekazywane podmiotom trzecim jednak mogą zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 30 dni ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6. Jeśli ma to zastosowanie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (zapis na rejestratorach) lecz nie będą poddawane profilowaniu.

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 20.11.2019, 21:25
  • Ostatnia edycja: 23.04.2024, 14:24