Przejdź do treści

Studia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

Stu­dia na UAP to doświad­cze­nie naj­lep­szych tra­dy­cji sztuki, uję­tych w nie­ustan­nie ewo­lu­ujące kanony este­tyczne, pro­jek­towe oraz teo­re­tyczne. Naj­więk­sza uczel­nia arty­styczna w kraju, posia­da­jąca jako jedyna wśród wyż­szych uczelni pla­stycz­nych sta­tus uni­wer­sy­tetu, na 8 wydzia­łach kształci aż na 14 kie­run­kach:

  • Ani­ma­cja
  • Archi­tek­tura
  • Archi­tek­tura Wnętrz
  • Edu­ka­cja Arty­styczna w Zakre­sie Sztuk Pla­stycz­nych
  • Foto­gra­fia
  • Gra­fika
  • Inter­me­dia
  • Kura­tor­stwo i Teo­rie Sztuki
  • Malar­stwo
  • Pro­jek­to­wa­nie Mebla
  • Rzeźba
  • Sce­no­gra­fia
  • Wzor­nic­two

Na Wydzia­łach Malar­stwa i Rysunku, Archi­tek­tury i Wzor­nic­twa, Gra­fiki i Komu­ni­ka­cji Wizu­al­nej oraz Komu­ni­ka­cji Mul­ti­me­dial­nej pro­wa­dzone są rów­nież stu­dia dok­to­ranc­kie.

Bogac­two i róż­no­rod­ność oferty arty­stycz­nej, badaw­czej i przede wszyst­kim edu­ka­cyj­nej prze­ja­wia się w moż­li­wo­ści kształ­ce­nia na kla­sycz­nych kie­run­kach pro­wa­dzo­nych w ramach inter­dy­scy­pli­nar­nej per­spek­tywy oraz kie­run­kach pro­jek­to­wych reali­zo­wa­nych w duchu sza­cunku dla tra­dy­cji kul­tury i kra­jo­brazu, a także aktu­al­nych kwe­stii wyni­ka­ją­cych z nie­rów­no­ści czy zagro­żeń, jakie nie­sie współ­cze­sna cywi­li­za­cja. Nasza uczel­nia to pręż­nie roz­wi­ja­jący się ośro­dek teo­re­tyczny, łączący pogłę­bioną reflek­sję nad kul­turą połą­czoną z jej arty­styczną prak­tyką.

Swo­bodny wybór pra­cowni jest sygna­turą, zna­kiem szcze­gól­nym Uni­wer­sy­tetu Arty­stycz­nego w Pozna­niu. Polega on na tym, że nie­za­leż­nie od stu­dio­wa­nego kie­runku, każdy stu­dent może wybrać dowolną spo­śród 143 nowo­cze­snych i auto­no­micz­nych pra­cowni arty­stycz­nych oraz pro­jek­to­wych – malar­skich, gra­ficz­nych, rysun­ko­wych, pro­jek­to­wa­nia ubioru, opa­ko­wań czy ani­ma­cji kom­pu­te­ro­wej. Dodat­kowo do dys­po­zy­cji stu­dentów pozo­stają nowo­cze­sne stu­dio fil­mowe, labo­ra­to­ria foto­gra­ficzne i wiele innych. Na uczelni działa również 11 kół naukowych.

Uczel­nia posiada znaj­du­jącą się w ści­słym cen­trum Pozna­nia sieć gale­rii sztuki – Miej­skie Gale­rie UAP (we współ­pracy z Mia­stem Pozna­niem oraz Fun­da­cją Rary­tas), gale­rię sztuki Wydziału Malar­stwa i Rysunku, gale­rie AT i Rotundę, NAD SCHODAMI STUDIO, NAPRZECIW, UP w Ber­li­nie oraz zabyt­kowy pałac w Sko­kach – miej­sce ple­ne­rów malar­skich, warsz­ta­tów, a także rezy­den­cji dla arty­stów.

Znaczny sto­pień umię­dzy­na­ro­do­wie­nia UAP to roz­bu­do­wana współ­praca z innymi ośrod­kami aka­de­mic­kimi w Pol­sce i za gra­nicą. W chwili obec­nej uni­wer­sy­tet ma pod­pi­sa­nych nie­mal 60 umów z uczel­niami zagra­nicz­nymi w pro­gra­mie wymiany aka­de­mic­kiej Era­smus+. W ramach wymiany UAP odwie­dza rocz­nie kil­ku­dzie­się­ciu stu­den­tów z róż­nych kra­jów, a pol­scy stu­denci naszej uczelni wyjeż­dżają za gra­nicę. Ponadto pro­wa­dzimy inten­sywną wymianę z pań­stwami spoza Europy, takimi jak m.in. Chiny, Izrael, Bra­zy­lia, Japo­nia czy USA. Umię­dzy­na­ro­do­wie­niu Uczelni sprzyja rów­nież roz­bu­do­wany pro­gram Study in English umoż­li­wia­jący kształ­ce­nie na wszyst­kich kie­run­kach i spe­cjal­no­ściach z wykła­do­wym języ­kiem angiel­skim. Rocz­nie w tym try­bie kształci się kil­ku­dzie­się­ciu stu­den­tów z róż­nych stron świata. Nie­odłącz­nym ele­men­tem życia uczel­nia­nego są liczne wykłady otwarte, spo­tka­nia z uzna­nymi arty­stami i teo­re­ty­kami kul­tury. Uni­wer­sy­tet Arty­styczny w Pozna­niu należy do kilku eli­tar­nych orga­ni­za­cji, takich jak Euro­pean League of Insti­tu­tes of the Arts (ELIA), San­tan­der Uni­ver­si­da­des czy Heu­ri­ght. W ramach współ­pracy mię­dzy­na­ro­do­wej, obej­mu­ją­cej pro­gram Era­smus i liczne umowy dwu­stronne, stu­denci oraz kadra peda­go­giczna mają oka­zję do zdo­by­wa­nia wie­dzy w wielu uczel­niach na całym świe­cie.

W 2019 Uni­wer­sy­tet Arty­styczny w Pozna­niu obchodził stu­le­cie ist­nie­nia.

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 18.04.2017, 00:22
  • Ostatnia edycja: 20.01.2021, 10:11