Przejdź do treści

„Wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu poprzez współpracę z przemysłem i biznesem w ramach nowo utworzonej prototypowni”

Projekt nr RPWP.01.01.00-30-0006/19
realizowany w ramach 
Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”
Działania 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki”Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

1. Lokalizacja
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu realizuje projekt obejmujący przebudowa, nadbudowa, rozbudowa kompleksu budynków dawnej fabryki papieru „Trefl” wraz z zakupem niezbędnego sprzętu, wyposażenia oraz aparatury badawczej na potrzeby nowoutworzonej Prototypowni Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Projekt będzie zrealizowany w województwie wielkopolskim, powiecie Poznań, w mieście Poznań u zbiegu ulicy Szyperskiej i ulicy Ewarysta Estkowskiego. Jest to obszar zespołu budynków dawnej fabryki papieru „Trefl”, zlokalizowany w zespole zabytkowego śródmieścia Poznania. Obszar objęty projektem stanowi obiekt poprzemysłowy zlokalizowany na obszarze zdegradowanym i jednocześnie na obszarze rewitalizacji

2. Zakres i krótki opis projektu
Przedmiotem projektu jest wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w ramach nowoutworzonej prototypowni, która nastąpi poprzez adaptację zespołu budynków zlokalizowanego w strefie ochrony konserwatorskiej oraz zakup aparatury badawczej na potrzeby utworzenia Prototypowni UAP.

Dodatkowo zostanie zakupiony sprzęt, wyposażenie oraz aparatura badawcza w celu stworzenia następujących funkcji:

 • Laboratorium obróbki drewna
 • Laboratorium obróbki metalu
 • Laboratorium tapicerskie
 • Laboratorium biotworzyw i nowych materiałów;
 • Laboratorium badań parametrycznych
 • Laboratorium badań intuicyjności funkcjonalnej
 • Studio fotograficzne
 • Studio projektowe i laboratorium analiz wirtualnych
 • Mockup studio
 • Magazyny i biblioteka materiałów

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie niezbędnych prac studyjnych, przygotowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej oraz uzyskanie pozwoleń i uzgodnień, nadzory, zarządzanie projektem oraz działania informacyjno- promocyjne.

Rezultatem projektu będzie zwiększenie wykorzystania infrastruktury B+R powstałej w ramach projektu, celem prowadzenia prac badawczych oraz działań obejmujących wdrożenie i komercjalizację opracowywanych rozwiązań. Ponadto przewiduje się stworzenie innowacyjnego systemu współpracy artysta-naukowiec-przemysł pomiędzy Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu a przedsiębiorcami z branży meblarskiej wyposażenia wnętrz, stolarskiej, metalurgicznej, włókienniczek oraz biotworzyw.

3. Główne cele projektu

Głównym celem długoterminowym projekty jest wsparcie działań na rzecz zwiększenia konkurencyjności gospodarki regionu, poprzez wykorzystanie infrastruktury B+R powstałej w wyniku projektu do wdrażania innowacji oraz komercjalizacji wyników badań.

ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY na które będzie odpowiadał projekt:

 • nieefektywne mechanizmy współpracy przemysłu i nauki, strony z trudnością identyfikują korzyści ze współpracy w odniesieniu do poziomu złożoności procedur;
 • nieefektywne i niespójne mechanizmy wspierania innowacji;
 • niski poziom czynnej i biernej absorpcji innowacji przedsiębiorstw;
 • wysokie koszty prowadzenia działalności B+R;
 • ograniczony dostęp do wysokospecjalistycznych laboratoriów;
 • ograniczony dostęp do wysokospecjalistycznego personelu B+R;
 • brak ośrodków badawczo-rozwojowych i centrum kompetencyjnego dla branży meblarskiej zlokalizowanych w woj. Wielkopolskim;
 • ograniczona wiedza nt. najnowszych osiągnięć technologii z potencjałem implementacji w branży meblarskiej i wnętrzarskiej.

PLANOWANE REZULTATY:

 • wzmocnienie potencjału i wzrost kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w wymiarze jakościowym i ilościowym;
 • zwiększenie dostępności oferty prac badawczo-rozwojowych, badań i analiz dla sektora przemysłu meblarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP (głównie producentów mebli, wytwórców elementów wyposażenia wnętrz czy ceramiki użytkowej itp.);
 • podniesienie poziomu absorpcji czynnej i biernej innowacji przedsiębiorstw;
 • budowa programów stażowych dla studentów, transferu wiedzy oraz organizacji wydarzeń poświęconych kreatywnemu wykorzystaniu technologii;
 • przygotowanie i profesjonalizacja kadr dla obszaru inteligentnej specjalizacji regionu.

4. Finansowanie

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach:

Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, 

Działania 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki”.

 • Autor: Agata Tratwal
 • Opublikowano: 09.09.2021, 12:46
 • Ostatnia edycja: 09.09.2021, 13:38