Przejdź do treści

LOKALIZACJA:

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu zrealizował inwestycję polegającą na rewitalizacji, przebudowie i rozbudowie istniejącego zespołu budynków dydaktyczno – warsztatowych u zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 Lutego, w zabytkowym śródmieściu Poznania, w bliskim sąsiedztwie Starego Rynku, Placu Wolności i Muzeum Narodowego.

ZAKRES PROJEKTU:

Działania inwestycyjne obejmowały roboty budowlane i prace konserwatorskie na zasadniczej części historycznej fasady budynku dydaktycznego B od strony ulicy, przebudowę i rozbudowę budynku B i Pawilonu Rzeźby, rozbiórkę istniejących, kolidujących budynków i budowli, przełożenie istniejącego uzbrojenia technicznego, a także przebudowę dziedzińca Uczelni wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach inwestycji zakupione zostało wyposażenie obiektów w tym specjalistyczne urządzenia technologiczne do warsztatów i pracowni.

OPIS PROJEKTU:

Nowy budynek B oraz Pawilon Rzeźby mieszczą zarówno sale dydaktyczno – ćwiczeniowe jak i specjalistyczne pracownie: obróbki metali, ceramiki i żywic, drukarnię z modelarnią, stolarnię, studio realizacji telewizyjnych i animacji, a także studia fotograficzne z zapleczami, oraz pracownie grafiki warsztatowej.

Głównym miejscem wspólnych spotkań oraz strefą komunikacji jest zadaszony świetlikiem dziedziniec wewnętrzny budynku B o powierzchni blisko 300 m2 i wysokości czterech kondygnacji przygotowany do organizacji różnego typu ekspozycji przestrzennych oraz działań multimedialnych.

Nowe budynki obsługują trzy windy osobowe oraz jedna wielkogabarytowa winda towarowa usprawniając komunikację pionową oraz dostępność dla osób niepełnosprawnych w obrębie całego zespołu budynków.

Rewitalizacji poddany został otwarty dziedziniec Uczelni. Zniknęły z niego samochody, zostawiając miejsce na przestrzeń rekreacyjno-wystawienniczą z nową nawierzchnią, elementami do siedzenia i zielenią. Przebudowana została infrastruktura podziemna.

GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

1. Podniesienie standardów i jakości kształcenia.

2. Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa artystycznego.

3. Rewitalizacja historycznej zabudowy w zabytkowym obszarze śródmieścia.

4. Poprawa oferty edukacyjnej i kulturalnej uczelni.

5. Przywrócenie rangi należnej budynkom uczelni artystycznej jako kształtującej wzorce estetyczne i kulturowe.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY NOWYCH OBIEKTÓW:

– ilość kondygnacji: 1 podziemna i 4 nadziemne

(5 w części istniejącej budynku B)

– łączna powierzchnia zabudowy: 1525,17 m²

– łączna powierzchnia netto: 5838,31 m²

w tym:

budynek B 4420,11 m² (przed 2158,58 m²)

Pawilon Rzeźby 1418,20 m² (przed 1001,71 m²)

– łączna kubatura brutto: 33762,83 m²

– powierzchnia elewacji objętej programem prac

konserwatorskich: 559,32 m2

FINANSOWANIE:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków:

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Programu Infrastruktura i Środowisko
Priorytet XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe

www.pois.gov.pl

http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/rozpoczela-sie-rozbudowa-uniwersytetu-artystycznego-w-poznaniu-4535.php

https://www.facebook.com/rozbudowaUAP/

Wartość projektu 48 391 802 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR 40 969 030 PLN

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 18.07.2017, 14:26
  • Ostatnia edycja: 26.07.2017, 14:08