Przejdź do treści

Przebudowa, remont i zakup wyposażenia niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej na cele działalności kulturalnej i edukacji artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”, realizowany w ramach POIiŚ 2014–2020.

www.poiis.mkidn.gov.pl

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu zrealizował projekt obejmujący przebudowę i remont niezabytkowego budynku kamienicy przy Al. Marcinkowskiego 28. Zlokalizowany w ścisłym centrum miasta, w bliskim sąsiedztwie Starego Rynku, Placu Wolności i Muzeum Narodowego budynek, ze względu na zły stan techniczny został wyłączony z użytkowania. W wyniku realizacji inwestycji powstał obiekt służący działalności kulturalnej i edukacji artystycznej.


1. Zakres projektu
Zakres projektu obejmował opracowania projektowe, roboty budowlane, zakup wyposażenia, zarządzanie projektem wraz z nadzorem budowlanym oraz działania informacyjno-promocyjne. Zaplanowane roboty budowlane miały na celu poprawę stanu technicznego budynku i przywrócenie go do użytkowania w zakresie planowanej funkcji kulturalnej i edukacji artystycznej. Prace obejmowały m.in.: rozbiórki, naprawę podłoży, wykonanie nowych izolacji termicznych oraz zabezpieczeń przeciwwodnych ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, całkowitą wymianę dachu, montaż rynien i rur spustowych, wykonanie instalacji wentylacji sanitarnych, wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie fundamentowania specjalnego w celu podchwycenia istniejących fundamentów budynku, prace konserwatorskie, dostawę i montaż windy oraz elementów wykończenia wnętrz. 

Ponadto, w ramach projektu zakupiono wyposażenie niezbędne do realizacji zaplanowanych działań kulturalnych i edukacji artystycznej, w tym meble, komputery i wyposażenie wystawiennicze.

2. Opis projektu
Na parterze budynku mieści się galeria UAP, stanowiąca wizytówkę Uczelni, miejsce ekspozycji twórczości studentów i dydaktyków UAP. Na wyższych kondygnacjach realizowany jest program edukacji artystycznej, przygotowany przez Biuro Promocji UAP przy współudziale Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa oraz innych jednostek uczelnianych. Podstawą jego utworzenia był dotychczasowy program działalności, wzbogacony o nowe elementy oferty kierowane do najmłodszej grupy odbiorców oraz oferujące nowe formy partycypacji w kulturze.

Projekt był realizowany w latach 2017–2023. Całkowity koszt projektu wyniosły 31 185 258,83 zł, koszty kwalifikowane w ramach projektu wyniosły 15 097 006,18 zł, a dofinansowanie ze środków EFRR wyniosło 12 832 455,25 zł.

3. Główne cele projektu
Głównym celem projektu jest wzrost dostępności infrastruktury kultury poprzez przebudowę jednego z budynków Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu, a w szczególności:

∙ stworzenie przestrzeni do prezentacji dziedzictwa kulturowego;

∙ stworzenie warunków do realizacji atrakcyjnego programu edukacji artystycznej dla społeczności miasta Poznania i Wielkopolski;

∙ poprawę dostępności do infrastruktury kultury dla osób z niepełnosprawnościami;

∙ rewitalizację historycznej zabudowy w zabytkowym obszarze śródmieścia, przy zastosowaniu rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych;

4. Finansowanie
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Programu Infrastruktura i Środowisko Priorytet VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

W celu ułatwienia informowania IZ POIiŚ o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach, został utworzony specjalny mechanizm sygnalizacyjny. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez:

  1. 1. adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl  
  2. 2. specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej:
    www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci
  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 08.03.2018, 00:39
  • Ostatnia edycja: 26.03.2024, 22:05