Przejdź do treści

Przebudowa, remont i zakup wyposażenia niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej na cele działalności kulturalnej i edukacji artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”, realizowany w ramach POIiŚ 2014–2020.

www.poiis.mkidn.gov.pl

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu realizuje projekt obejmujący przebudowę i remont niezabytkowego budynku kamienicy przy Al. Marcinkowskiego 28. Zlokalizowany w ścisłym centrum miasta, w bliskim sąsiedztwie Starego Rynku, Placu Wolności i Muzeum Narodowego budynek, ze względu na zły stan techniczny został wyłączony z użytkowania. W wyniku realizacji inwestycji powstanie obiekt służący działalności kulturalnej i edukacji artystycznej.


1. Zakres projektu
Zakres projektu obejmuje opracowania projektowe, roboty budowlane, zakup wyposażenia, zarządzanie projektem wraz z nadzorem budowlanym oraz działania informacyjno-promocyjne. Zaplanowane roboty budowlane mają na celu poprawę stanu technicznego budynku i przywrócenie go do użytkowania w zakresie planowanej funkcji kulturalnej i edukacji artystycznej. Prace obejmują m.in.: rozbiórki, naprawę podłoży, wykonanie nowych izolacji termicznych oraz zabezpieczeń przeciwwodnych ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, całkowitą wymianę dachu, montaż rynien i rur spustowych, wykonanie instalacji wentylacji sanitarnych, wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie fundamentowania specjalnego w celu podchwycenia istniejących fundamentów budynku, prace konserwatorskie, dostawę i montaż windy oraz elementów wykończenia wnętrz. 

Ponadto, w ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie niezbędne do realizacji zaplanowanych działań kulturalnych i edukacji artystycznej, w tym meble, komputery i wyposażenie wystawiennicze.

2. Opis projektu
W Parterze budynku mieścić się będzie galeria UAP, stanowiąca wizytówkę Uczelni, miejsce ekspozycji twórczości studentów i dydaktyków UAP. Na wyższych kondygnacjach realizowany będzie program edukacji artystycznej, przygotowany przez Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa. Podstawą jego utworzenia jest dotychczasowy program działalności, wzbogacony o nowe elementy oferty kierowane do najmłodszej grupy odbiorców oraz oferujące nowe formy partycypacji w kulturze.

Projekt jest realizowany w latach 2017-2022. Całkowity koszt projektu wynosi 27 213 515,74 zł, koszty kwalifikowane w ramach projektu wynoszą 13 015 181,20 zł, a dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 11 062 904,02 zł.

3. Główne cele projektu
Głównym celem projektu jest wzrost dostępności infrastruktury kultury poprzez przebudowę jednego z budynków Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu, a w szczególności:

∙ stworzenie przestrzeni do prezentacji dziedzictwa kulturowego;

∙ stworzenie warunków do realizacji atrakcyjnego programu edukacji artystycznej dla społeczności miasta Poznania i Wielkopolski;

∙ poprawę dostępności do infrastruktury kultury dla osób z niepełnosprawnościami;

∙ rewitalizację historycznej zabudowy w zabytkowym obszarze śródmieścia, przy zastosowaniu rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych;

4. Finansowanie
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Programu Infrastruktura i Środowisko Priorytet VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

W celu ułatwienia informowania IZ POIiŚ o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach, został utworzony specjalny mechanizm sygnalizacyjny. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez:

  1. 1. adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl  
  2. 2. specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej:
    www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci
  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 08.03.2018, 00:39
  • Ostatnia edycja: 23.08.2022, 00:19