EDUKACJA ARTYSTYCZNA

>>> REKRUTACJA

EDUKACJA ARTYSTYCZNA I stopień

Tryb studiowania

studia stacjonarne (6 semestrów; 3 lata)

Specjalności:

1)  Sztuka interdyscyplinarna i edukacja kulturowa oraz wybrana specjalność artystyczna

2) Promocja i animacja kultury oraz wybrana specjalność artystyczna

Sposób kształcenia

Osoby studiujące kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych wybierają pracownie artystyczne zarówno z oferty pracowni wydziałowych, jak i z propozycji całego Uniwersytetu. Wybór i możliwość zmian pracowni określona jest poprzez Regulamin studiów. Pracownie obowiązkowe podane będę w planie studiów. Oprócz specjalności artystycznej należy wybrać jedną ze specjalności teoretycznych. Wyboru dokonuje się w I semestrze. Wszystkich obowiązuje zaliczenie: zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów, pleneru pracownianego, praktyki – pedagogicznej w przypadku specjalności sztuka interdyscyplinarna i edukacja kulturowa oraz praktyki odbywanej w instytucji kultury w specjalności promocja i animacja kultury. Osoby studiujące tę ostatnią specjalność muszą także zaliczyć plener teoretyczny. Informacje o praktykach znajdują się w odrębnych regulaminach praktyk.

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta, sposób uzyskania dyplomu:

licencjat

ROZWIN

Opis kierunku

Studia na edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych pozwalają studentom zdobywać nie tylko umiejętności artystyczne, ale również uzyskać kompetencje do  nauczania sztuki, prowadzenia warsztatów czy zajmowania się promocją sztuki. Dają możliwości przyswojenia sobie najważniejszych technik artystycznych, jak i pozwalają na zorientowanie się w głównych problemach sztuki i kultury współczesnej. Stwarzają też dobre podstawy do działań zarówno twórczych, jak i organizacyjnych, pozwalając w przyszłości wybrać zarówno ścieżkę zawodową artystyczną i teoretyczną.

ROZWIN

Kompetencje uzyskane przez absolwenta

Absolwenci studiów licencjackich powinni umieć tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w wybranej przez siebie dziedzinie. Powinni być świadomi używanych narzędzi i umieścić swoją działalność w szerokim kontekście wiedzy kulturowej. Mają wyróżniać się dużą wiedzą dotyczącą rozwoju sztuki i jej współczesnych przejawów, jednocześnie posiadać umiejętności i wiedzę potrzebne do upowszechniania różnorodnych przekazów wizualnych i medialnych. Bardzo ważną kompetencją jest również samokrytycyzm oraz umiejętność oceniania i argumentowania swojej oceny. Absolwenci powinni być komunikatywni i umieć współdziałać z innymi w różnorodnych przedsięwzięciach kulturalnych. Specjalność sztuka interdyscyplinarna i edukacja kulturowa daje możliwość uzyskania uprawnień do nauczania przedmiotu plastyka na poziomie przedszkolnym i szkoły podstawowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

ROZWIN

Obszary zatrudnienia

  • obszar działań twórczych,
  • obszar działań edukacyjnych (w tym przedszkola, szkoły podstawowe, ogniska dla dzieci, domy kultury),
  • instytucje kultury, galerie,
  • media

ROZWIN

Dalsza możliwość kształcenia

Po ukończeniu kierunku edukacja artystyczna na poziomie licencjatu można dalej kontynuować naukę na studiach magisterskich z zakresu edukacji artystycznej, a także na innych kierunkach artystycznych i humanistycznych, o ile nie ma wewnętrznych ograniczeń.

ROZWIN

Informacja na temat sprawdzianów kwalifikacyjnych

1. Sprawdzian kwalifikacyjny na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Edukacji Artystycznej składa się z:

a. sprawdzianu z rysunku (martwa natura),

b. sprawdzianu kierunkowego połączonego z autoprezentacją prac rysunkowych, wykonanych podczas części sprawdzianu kwalifikacyjnego.

2. Sprawdzian kwalifikacyjny trwa jeden dzień i rozpoczyna się sprawdzianem z rysunku (godz. 9.00-13.00). Od godz. 15.00 następuje autoprezentacja prac wykonanych podczas całego sprawdzianu kwalifikacyjnego.

3. Autoprezentacja przeprowadzana przez kandydata dotyczy wyłącznie prac praktycznych zrealizowanych podczas całego sprawdzianu kwalifikacyjnego.


EDUKACJA ARTYSTYCZNA II stopień

Tryb studiowania danego kierunku

Stacjonarne studia drugiego stopnia trwają 4 semestry (2 lata).

Specjalności:                                                                                                               

1) strategie kuratorskie i promowanie kultury,

2) wybrana specjalność artystyczna,

3) realizacja działań twórczych i edukacyjnych.

Sposób kształcenia

Osoby studiujące wybierają: jedną ze specjalności; wyboru dokonują w pierwszym semestrze; dwa 30-godzinne fakultety spośród wszystkich propozycji przygotowanych na studiach II stopnia. Osoby studiujące mają możliwość wyboru pracowni artystycznych spośród wszystkich pracowni dostępnych w UAP.

W przypadku specjalności artystycznej dyplom magisterski obejmuje, oprócz pracy pisemnej obowiązkowej dla wszystkich studentów UAP (szczegóły w regulaminie studiów WEA), wybraną dziedzinę artystyczną. Wybór dziedziny i pracowni artystycznej jest zobowiązujący począwszy od III semestru (kierownik pracowni staje się promotorem pracy artystycznej). Osoby studiujące w trakcie studiów zobligowane są zaliczyć jeden plener artystyczny oraz praktyki dostosowane do wybranej specjalności.

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta, sposób uzyskania dyplomu

magister

ROZWIN

Opis kierunku

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych stanowi interesującą alternatywę wobec czysto artystycznych kierunków, przygotowując nie tylko do bycia artystą/artystką, ale również do realizacji działań edukacyjnych czy zajmowania się promocją sztuki. Wyjątkowość tego kierunku polega na łączeniu praktyki z teorią, pozwalając w przyszłości zajmować się zarówno sztuką, jak i działaniami edukacyjnymi oraz organizacyjnymi związanymi ze sztuką współczesną. Odpowiada to wyzwaniom współczesnego rynku pracy, stawiającego na elastyczność oraz łączenie różnych kompetencji.

ROZWIN

Kompetencje uzyskane przez absolwenta

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych dają dobre podstawy do zajmowania się sztuką, działaniami edukacyjnymi oraz promocją kultury. Absolwent jest osobą wszechstronnie wykształconą artystycznie i teoretycznie. Jednocześnie posiadana wiedza z zakresu szeroko rozumianych nauk o kulturze i sztuce umożliwia nie tylko kreatywne rozumienie tych wszystkich zjawisk, które tworzą rzeczywistość sztuki współczesnej, lecz także ich aktywne propagowanie i upowszechnianie. Sylwetka absolwenta odpowiada obowiązującym standardom oraz wymaganiom obecnego rynku pracy, który zakłada mobilność i szerokie kompetencje. Absolwenci studiów magisterskich muszą posiadać większe umiejętności artystyczne, szerszą wiedzę teoretyczną niż absolwenci studiów pierwszego stopnia. Powinni być przygotowani do bycia aktywnymi  twórcami w zakresie sztuk plastycznych oraz animatorami sztuki i kultury współczesnej. Jednocześnie muszą wykazywać się dużą wiedzą i umiejętnościami krytycznymi, co pozwoli w przyszłości kierować zespołem ludzkim. Absolwent powinien wypracować potrzebę nieustannego poszerzania swej wiedzy zarówno teoretycznej, jak i związanej z aktywnym uprawianiem ekspresji artystycznej. Musi umieć świadomie uzasadniać i podejmować własne realizacje, a przy tym być otwartym na inne spojrzenia. Powinien posiadać wiedzę ogólnokulturową, jasno formułować swoje sądy, być osobą kreatywną, która na bazie zdobytej wiedzy stanie się w pełni samodzielna, zdolna do integrowania nabytej wiedzy i podejmowania nowych działań.

ROZWIN

Obszary zatrudnienia

  • obszar działań twórczych,
  • instytucje kultury i sztuki (np. galerie, muzea),
  • nauka plastyki na poziomie szkół podstawowych i liceów,
  • praca przy organizacji festiwali i wydarzeń związanych ze sztuką i kulturą,
  • promocja wydarzeń artystycznych,
  • obszar mediów.

ROZWIN

Dalsza możliwość kształcenia

Po skończeniu studiów magisterskich absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie artystyczne oraz w pokrewnych dziedzinach humanistycznych.