Przejdź do treści

Zapraszamy prelegentów i prelegentki do udziału 

w VII Międzynarodowym Kongresie Kreatywnym Design Plus pod hasłem Design na receptę 

VII Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design Plus odbędzie się w Szczecinie w dniach 19-20 października 2023 r., pod hasłem Design na receptę.  

Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design Plus, poświęcony jest  tematyce przemysłów kreatywnych oraz ich wpływu na region, gospo darkę, lokalną tożsamość i biznes. Wydarzenie ma na celu wspieranie  przedsiębiorczości poprzez promowanie innowacyjnych rozwiązań i działań, które zmieniają świat na lepsze.  

Podczas pierwszego dnia zapraszamy na serię wykładów i dyskusji po święconych teraźniejszości oraz przyszłości dizajnu i roli projektantów  w zmieniającym się świecie. 

W trakcie drugiego dnia zostaną zorganizowane warsztaty przybliżają ce praktyczny aspekt projektowania zrównoważonego i społecznego. 

Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny.

W nadchodzącej edycji tak jak zwykle, skierujemy nasze spojrzenie na  zagadnienia związane z przemysłami kreatywnymi i ich oddziaływa niem na nasz region, gospodarkę, lokalną tożsamość oraz biznes. Naszym celem jest wspieranie przedsiębiorczości poprzez promowanie  innowacyjnych rozwiązań i działań, które autentycznie przyczyniają się  do polepszenia świata. W tym roku skoncentrujemy się na dziedzinach  medycyny, dobrostanu, zdrowia oraz ich związku z designem i sztuką. Skupimy się na szeroko pojętym dizajnie i projektowaniu zorientowa nym na człowieka. W obliczu pandemii COVID-19 i obecnego konfliktu  na Ukrainie nie sposób nie myśleć o losie kolejnych pokoleń. Za spra wą przyśpieszającej rewolucji technologicznej dryfujemy w kierunku  nowych, nieznanych terytoriów. Projektowanie nie zmieni świata, ale  będzie miało realny wpływ na zmianę naszych zachowań, stylu życia,  sposobu myślenia i komunikowania się. 

Hasło Design na receptę nawiązuje do koncepcji Sztuki na receptę.  Jej idea polega na tym, że osoby o zmiennym samopoczuciu z powodu  takich stanów jak depresja, długotrwały stres czy poczucie lęku, otrzy mują receptę na uczestnictwo w regularnych zajęciach artystycznych w grupach. Koncepcja ta została z powodzeniem przetestowana w ra mach programów na małą skalę m.in. w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Danii. 

Bez wątpienia wielu współczesnych projektantów skupia się na two rzeniu produktów, usług i przestrzeni, które promują zdrowie fizyczne  i psychiczne, integrując elementy ergonomiczne, estetyczne i funkcjo nalne w celu zapewnienia optymalnego doświadczenia użytkowniko wi. Poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań projektanci mogą  tworzyć projekty spełniające zarówno potrzeby ergonomiczne, ale  również uwzględniające zachodzące zmiany w życiu człowieka i jego  stany emocjonalne.

Połączenie medycyny i projektowania jest obszarem z wieloma możli wościami współpracy i innowacji. Współpracując ze sobą, projektanci i pracownicy służby zdrowia mogą tworzyć produkty, przestrzenie i doświadczenia, które poprawiają jakość życia ludzi oraz promują  zdrowie i wellbeing – poczucie dobrostanu. 

Design i medycyna wydają się być dwoma bardzo odrębnymi dziedzi nami, ale w rzeczywistości mogą się przenikać i mieć wspólne cele.  Zarówno medycyna, jak i projektowanie koncentrują się na poprawie  jakości życia, wykorzystując kreatywność i umiejętność rozwiązywa nia problemów. 

Wydarzenie będzie inauguracją regionalnej dyskusji na temat roli sztuki  i kultury we wspieraniu dobrego samopoczucia i zdrowia.  

Cytując słowa Ilse Crawford: „Dobry projekt to coś więcej  niż tylko wygląd. Chodzi o to, aby ludzkie doświadczenie  było priorytetem. Chodzi o nasze samopoczucie i o to, aby  uczynić życie lepszym – nie tylko dla nas, ale także dla in nych i dla środowiska. Człowiek nie jest samotną wyspą.” 

Kogo szukamy? 

Serdecznie zapraszamy projektantów, antropologów, socjologów, spe cjalistów zajmujących się projektowaniem w dziedzinie medycyny i do brostanu oraz twórców wizualnych. Ta interdyscyplinarna konferencja  stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania Państwa działalności  

oraz podzielenia się własnym doświadczeniem.

Obszar tematyczny: 

• projektowanie dla zmysłów, design synestetyczny • design a poczucie dobrostanu 

• projektowanie innowacyjne 

• projektowanie uniwersalne – z uwzględnieniem specjalnych potrzeb, niewykluczające  

• service design w służbie zdrowia 

• projektowanie opieki zdrowotnej 

• robotyka w chirurgii 

• projektowanie przestrzeni i urządzeń medycznych (healing environments, humanizacja architektury szpitalnej) • VR a sektor medyczny 

• projektowanie przyszłości 

Informacje organizacyjne: 

Organizator: Stowarzyszenie Media Dizajn  

Współorganizator: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Gmina Miasto Szczecin, 

INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych  

Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 września 2023 r. 

Termin konferencji: 19.10.2023 

Termin warsztatów: 20.10.2023 

Miejsce: Szczecin 

Udział w konferencji jest bezpłatny 

Organizator pokrywa koszty przejazdu do Szczecina i z powrotem, nocleg oraz wyżywienie Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/BnYSSjv4QkLpA7EV9 Kontakt: Hanna Wysocka | e-mail: hwysocka@mediadizajn.pl | tel. 91 424 04 64

  • Autor: Matylda Konarska
  • Opublikowano: 22.08.2023, 12:40
  • Ostatnia edycja: 24.08.2023, 12:41