Przejdź do treści

XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu „OTWARTE DRZWI” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XIX edycję Ogólnopolskiego Konkursu ,,Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

Termin składania prac

do 20 września 2023 r. do godz. 23:59

Miejsce składania prac

Prace wraz z załącznikami należy przesłać elektronicznie (wersja pdf i docx) na adres konkurs@pfron.org.pl.

Uczestnicy i warunki konkursu

 • Do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie;
 • Konkursem objęte są: prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, oraz rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu;
 • Prace do Konkursu może zgłosić: autor po uzyskaniu pisemnej rekomendacji promotora, którą należy załączyć do zgłoszenia, dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej;
 • Zalecane jest, aby prace przesłane na Konkurs spełniały wymogi dostępności określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych) – wymóg ten jest zalecany jednak nie obligatoryjny.
 • Zgłoszenie pracy do konkursu nie jest gwarancją otrzymania nagrody.

Kategorie prac magisterskich i doktorskich

Zgłoszona praca musi podejmować tematykę niepełnosprawności w co najmniej jednej z poniższych kategorii:

 • rehabilitacja społeczna i zawodowa,
 • rozwiązania technologiczne i architektoniczne służące osobom niepełnosprawnym,
 • dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • rehabilitacja medyczna.

Nagrody konkursowe dla autorów prac magisterskich oraz doktorskich

Dla autorów prac magisterskich w Konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:

I nagroda w wysokości 7 000 zł,

II nagroda w wysokości 5 000 zł,

III nagroda w wysokości 4 000 zł.

Dla autorów prac doktorskich w Konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:

I nagroda w wysokości 13 000 zł,

II nagroda w wysokości 11 000 zł,

III nagroda w wysokości 9 000 zł.

Laureaci Konkursu są zobowiązani do publikacji artykułu naukowego w Kwartalniku „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” powstałego na podstawie nagrodzonej pracy, który należy nadesłać w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o uzyskaniu nagrody na adres kwartalnik@pfron.org.pl 

Sposób składania prac

Wersję elektroniczną pracy w formacie pdf oraz docx wraz z załącznikami należy przesłać na adres konkurs@pfron.org.pl.

Do pracy magisterskiej lub doktorskiej należy dołączyć:

 1. Formularz zgłoszeniowy – wypełniony i podpisany cyfrowo bądź odręcznie,
 2. recenzje pracy,
 3. oświadczenie uczestnika konkursu o braku konfliktu interesów z członkami Komisji Konkursowej,

Wyniki konkursu

Informacje o wynikach Konkursu oraz uroczystej gali wręczenia nagród zostaną podane odrębnym komunikatem na witrynie internetowej www.pfron.org.pl.

O rozstrzygnięciu Konkursu wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

Laureaci Konkursu są zobowiązani do publikacji artykułu naukowego w Kwartalniku „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” powstałego na podstawie nagrodzonej pracy, który należy nadesłać w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o uzyskaniu nagrody na adres kwartalnik@pfron.org.pl

Więcej Informacji na:
https://otwartedrzwi.pfron.org.pl/

 • Autor: Matylda Konarska
 • Opublikowano: 27.06.2023, 13:09
 • Ostatnia edycja: 28.06.2023, 13:48