Przejdź do treści

„Kulmhof” projekt książki upamiętniającej Ofiary pierwszego nazistowskiego obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem / Piotr Kacprzak

Galeria Design UAP, ul. Wolnica 9

Wernisaż: 18.04, g. 18.00

do 3.05.2023

Piotr Kacprzak

„Kulmhof” projekt książki upamiętniającej Ofiary pierwszego
nazistowskiego obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem

Praca nad tym projektem trwała od pomysłu do realizacji ponad dwa lata. W całości pomysł i struktura książki zbudowana jest na podstawie własnych badań i poszukiwań. Wcieliłem się przede wszystkim w rolę redaktora, a dopiero na drugim miejscu projektanta. W efekcie powstała książka opowiadająca historię obozu straceń Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Praca ta jest poświęcona także gettu łódzkiemu oraz mojej rodzinnej miejscowości Grabów, gdzie przed wojną żyło 60% Żydów. Większość materiałów w niej zawartych to teksty opisujące historię, ale przede wszystkim relacje naocznych świadków zagłady. W publikacji pojawia się wiele archiwalnych materiałów oraz autorskie fotografie miejsc związanych ze społecznością żydowską. Całość dzieli się na trzy rozdziały, a każdy z nich poświęcam wyżej wymienionym miejscom. Ogromną motywację do stworzenia tej pracy stanowił testament ostatnich więźniów obozu straceń w Chełmnie nad Nerem. 

Piotr Kacprzak

‘Kulmhof’: A Design of a Book Commemorating the Victims of the First NazI Death Camp in Chełmno on the Ner

Description of the work: It took over two years from the idea of the book design to its implementation. The concept and structure of the book are based on my own research and investigation. I have played the role of the editor and then a designer. As a result, I have created a book that tells the story of the Kulmhof extermination camp in Chełmno on the Ner. This work is also devoted to the Łódź ghetto and my hometown of Grabów, where 60% of residents were Jews before the war. Most of the materials contained in the book are texts describing the history, but most of all the eyewitness accounts of the extermination. The publication includes many archival materials and original photographs of places related to the Jewish community. The book is divided into three chapters, each of them devoted to the above-mentioned places. The testament of the last prisoners of the extermination camp in Chełmno on the Ner was a great motivation to create this work. 

Piotr Kacprzak – urodzony w 1995 roku w Łęczycy. Absolwent Projektowania Graficznego studiów licencjackich i magisterskich na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Zajmuje się projektowaniem graficznym, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania wydawnictw, a także projektowania identyfikacji wizualnej. Na co dzień pracuje w agencji reklamowej, a od 2021 roku prowadzi zajęcia na macierzystej uczelni na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej oraz Architektury Wnętrz i Scenografii.

2022 / Grand Prix w 40. edycji Konkursu im. Marii Dokowicz na najlepszy dyplom projektowy na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu im. Magdaleny Abakanowicz.

2021 / sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki / III Nagroda Prezydenta Miasta Katowice w Konkursie Design 32 za projekt Kulmhof

2021 / sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki / Nominacja w kategorii studenckie na Polish Graphic Design Award za projekt Kulmhof

2020 / sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki / Nominacja w kategorii Świeża krew w konkursie Projekt Roku (STGU) za projekt Kulmhof

2019 / sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki / Udział w międzynarodowej wystawie pokonkursowej AGRAFA’19 za projekt Le Guern

2019-2020 Stypendysta stypendium Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Piotr Kacprzak – born in 1995 in Łęczyca. A graduate of Graphic Design, bachelor’s and master’s studies at the Faculty of Graphics and Visual Communication at Magdalena Abakanowicz University of the Arts Poznań. He deals with graphic design, with particular emphasis on the design of publishing houses, as well as designing visual identification. He works in an advertising agency on a daily basis, and from 2021 he teaches classes at his alma mater at the Faculty of Graphics and Visual Communication as well as Interior Design and Stage Design.

2022 / Grand Prix in the 40th edition of the Maria Dokowicz Competition for the best design diploma at Magdalena Abakanowicz University of the Arts Poznań

2021 / visual arts and conservation of works of art / 3rd Prize of the Mayor of Katowice in the 32 Design Competition for the Kulmhof project

2021 / fine arts and conservation of works of art / Nomination in the student category for the Polish Graphic Design Award for the Kulmhof project

2020 / visual arts and conservation of works of art / Nomination in the Fresh Blood category in the Project of the Year (STGU) competition for the Kulmhof project

2019 / visual arts and conservation of works of art / Participation in the international post-competition exhibition AGRAFA’19 for the Le Guern project

2019-2020 Scholar of the Rector of University of the Arts Poznań

  • Autor: Matylda Konarska
  • Opublikowano: 07.04.2023, 11:41
  • Ostatnia edycja: 21.04.2023, 16:54