Serdecznie zapraszamy do udziału w Salonie Wielkopolski 2021 organizowanym przez Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie oraz Krajowy Zarząd Związku Artystów Plastyków

Salon Wielkopolski” to coroczny przegląd dokonań artystów plastyków, który ma na celu integrację środowisk twórczych i prezentację dorobku artystów z całego kraju.

Regulamin:

 • w konkursie mogą brać udział artyści plastycy, absolwenci wyższych uczelni plastycznych, fotograficy , członkowie stowarzyszeń twórczych i posiadacze uprawnień do wykonywania zawodu artysty plastyka, wydanych przez Ministerstwo Kultury, 
 • na konkurs przyjmowane są oryginalne prace wykonane w latach 2019– 2021, w dowolnej technice np. malarstwo, fotografia, rzeźba, gobelin i inne (poza sztuką użytkową), uprzednio nienagradzane i będące własnością autora,
 • każdy z artystów może dostarczyć do 3 prac (format jednej pracy – maksymalny wymiar poziomego ramienia nie może przekraczać 100 cm),
 • prace powinny mieć zawieszkę, być opatrzone metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, adres, nr telefonu, adres e-mail, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania,
 • każdy z uczestników powinien nadesłać zdjęcia wysłanych prac w odpowiedniej rozdzielczości  z dokładnym ich opisem, ( imię_nazwisko_tytuł_wymiary)   oraz kartę zgłoszenia,
 • organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu prac lub na skutek ich wadliwego zapakowania przez autora,
 • dostawa i odbiór prac oraz ich ewentualne ubezpieczenie odbywa się na koszt Autora, 
 • prace będzie oceniać Jury powołane przez Organizatorów, w skład którego wejdą artyści plastycy, historycy i teoretycy sztuki,
 • termin nadsyłania prac, dostarczenia ich do siedziby Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, ul. Wroniecka 32, do 22 października 2021 r. /piątek/,
 • posiedzenie Jury odbędzie się 23 października /sobota/,

decyzja Jury o zakwalifikowaniu i nagrodzeniu prac zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury /www.mck.czarnkow.pl/ i na stronie Związku Artystów Plastyków /www.zap.org.pl/

 • decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne,
 • osoba przysyłająca prace na „Salon Wielkopolski 2021” zgadza się na przestrzeganie wszystkich punktów regulaminu,
 • udział w konkursie jest bezpłatny,
 • prace niezakwalifikowane należy odebrać do końca 2021 r.,
 • prace zakwalifikowane na Salon Wielkopolski 2021r. należy odebrać do końca lutego 2021r.,
 • prace nieodebrane w wyznaczonych terminach przechodzą na własność Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie /współorganizatora/,
 • prace przyjmuje:    
  Muzeum Ziemi Czarnkowskiej
  ul. Wroniecka 32
  64 – 700 Czarnków
  z dopiskiem „Salon Wielkopolski 2021”
  muzeum@czarnkow.pl

Kontakt:
Elżbieta Gajda – kierownik Muzeum,  tel. 67 255 59 81 
Jan Pertek – dyrektor MCK,  tel. 606 751 359
Emilia Stawujak – Czarnkowski Dom Kultury, tel. 797 961 795
Ewa Gbiorczyk – Prezes ZAP tel. 607 447 502

 • planowane nagrody:

GRAND PRIX – Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego

I  Nagroda Burmistrza Czarnkowa

II  Nagroda Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie

III  Nagroda Prezesa ZAP im. Grażyny Jagienki Rębarz

Nagroda Publiczności
Wyróżnienia indywidualne z nagrodami sponsorów

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród. Od nagród zostanie potrącony podatek dochodowy. O przyznanych nagrodach laureaci zostaną poinformowani pisemnie, telefonicznie lub e-mailem,
 • otwarcie „Salonu Wielkopolskiego 2021” i wręczenie nagród nastąpi 19 listopada 
  o godz. 17.00
   w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, ul. Wroniecka 32.
 • prace zakwalifikowane znajdują się w dyspozycji Organizatorów do czasu zakończenia wystaw pokonkursowych w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej oraz w zaprzyjaźnionych galeriach na terenie Wielkopolski. Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację prac w wydawnictwach własnych Miejskiego Centrum Kultury oraz w celach promocyjnych w mediach, na stronach internetowych bez uiszczania honorarium autorskiego. Nagrodzeni Artyści oraz zakwalifikowani na Salon mogą liczyć na zakup prac i zaproszenia na atrakcyjne plenery. Przewidujemy współpracę 
  z Artystami zagranicznymi z  zaprzyjaźnionych miast.,
 • ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatorów,
 • integralną część regulaminu stanowi załączona poniżej Karta zgłoszenia,
 • Organizator może unieważnić konkurs z przyczyn niezależnych od organizatora.

Regulamin oraz karta zgłoszenia: