Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji pomnika Premiera Jana Olszewskiego. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji pomnika – rzeźby figuralnej, upamiętniającej Premiera Jana Olszewskiego, wybitnego polityka, Prezesa Rady Ministrów w latach 1991-1992. Pomnik ma być zlokalizowany na terenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przy głównym wejściu do siedziby KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 (po prawej stronie od wejścia głównego do budynku, jak zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 8 do regulaminu). Konkurs prowadzony jest w procedurze ograniczonej jednoetapowej na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz regulaminu konkursu. Zamawiający przewiduje następujące nagrody: I miejsce – 26 000,00 zł i zaproszenie do negocjacji umowy – w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej. II miejsce – 16 000,00 zł; III miejsce – 11 000,00 zł; IV miejsce – 7 000,00 zł. Uczestnikami konkursu, mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, które: 1) nie podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2) spełniają warunki udziału w konkursie tj. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do należytego wykonania zamówienia publicznego planowanego do udzielenia po zamknięciu konkursu, w szczególności osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udział w konkursie warunek może być spełniony łącznie. Zainteresowane podmioty składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Zamawiający dopuszcza do udziału w konkursie Uczestników spełniających wymagania regulaminu i zaprasza do składania prac konkursowych. Składanie wniosków i obsługa konkursu odbywa się za pośrednictwem platformy: https://przetargi-mc.ezamawiajacy.pl Termin składania wniosków: do 20 października 2021 r., do godz. 10.00. Pytania do regulaminu konkursu należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej: wzp@kprm.gov.pl albo platformy zakupowej.

https://www.gov.pl/web/premier/k-49-konkurs-na-opracowanie-koncepcji-pomnika-premiera-jana-olszewskiego