(English version see below)

The September Concert i Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu zapraszają na koncert Poznańskiego Chóru Kameralnego „Fermata” przy Uniwersytecie Artystycznym pod dyrekcją Mateusza MJ Sibilskiego

28 września, godz. 20.00
ATRIUM UAP
budynek B, ul. 23 Lutego 20

Poznański Chór Kameralny FERMATA to niewielka grupa entuzjastów wspólnego śpiewu. Zespół tworzą studenci i absolwenci poznańskich uczelni, których połączyła pasja kameralnego, często wręcz solistycznego śpiewania każdego rodzaju muzyki wokalnej. W repertuarze togo około 16 osobowego zespołu znajdują się arcydzieła muzyki dawnei współcześni kompozytorzy piszący specjalnie dla Fermaty. Chór równie często śpiewa popularne przeboje muzyki pop i jazzu wokalnego. Z racji tak rozbudowanego repertuaru Fermata często jest zapraszana do wzięcia udziału ważnych koncertach i prestiżowych festiwalach. Zespół powstał w 1990 roku a jego twórcą jest „od zawsze” szef artystyczny dr Mateusz MJ Sibilski. XXX lat pracy zespołu, sezon 2019 – 2020 – to Jubileuszowy XXX Sezon Artystyczny, zaowocowało licznymi, czołowymi nagrodamina konkursach w Europie i w naszym kraju. Fermata dysponuje sporym dorobkiem fonograficznym – między innymi pięć płyt CD. Szczególne miejsce w bibliotece chóru zajmuje muzyka polska. Od września 2019 patronat nad chórem objął Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.Ostatnie trofea to:GRAND PRIX Ogólnopolskiego Turnieju Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni – ChełmnoZłota Longa i Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie muzyki G.G.Gorczyckiego na Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Dawnej w PoznaniuZłote Pasmo i Nagroda Specjalna za Najlepsze wykonanie Muzyki Współczesnej na Międzynarodowym Konkursie Chórów „Carmen Fidei” w ŁomżyPierwsze miejsce w kategorii Chórów Kameralnych i Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie Muzyki Współczesnej na Festiwalu Chórów Kameralnych i Zespołów Wokalnych „Sedina Cantat” w SzczecinieGRAND PRIX Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Chóralnej im. Mikołaja Zieleńskiego w ŁowiczuPierwsze miejsce i Nagroda Specjalna za wykonanie Muzyki Współczesnej na Ogólnopolskim Turnieju Chórów w SławiePierwsze Miejsce, Nagroda dla Najlepszego Dyrygenta i Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie Muzyki Maryjnej na Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Maryjnej „Maryi Matce” – PoznańGRAND PRIX i Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie muzyki Patrona Konkursu Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Chóralnej im. Mikołaja Zieleńskiego w Łowiczu


Mateusz MJ Sibilski urodzony w Poznaniu 1972 roku należy do grona dyrygentów średniego pokolenia. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Poznaniu i we Wrocławiu, gdzie studiował dyrygenturę symfoniczną w klasie prof. Renarda Czajkowskiego i prof. Marka Pijarowskiego, oraz dyrygenturę chóralną w klasie prof. Janusza Dzięcioła oraz prof. Leszka Bajona. Już jako licealista w 1990 roku powołał do życia Orkiestrę Smyczkową oraz Poznański Chór Kameralny FERMATA, którego szefem artystycznym jest do dziś. Doskonalił swe umiejętności na kursach w Polsce i Europie u takich mistrzów jak: Marek Tracz, Jerzy Salwarowski, Gustaw Kuhn, Volker Schmidt – Gertenbach, Werner Pfaff czy Jan Szyrocki. W latach 1992 – 2001 był asystentem prof. Jana Szyrockiego w pracy Polsko – Niemieckiej Akademii Chóralnej IN TERRA PAX. Brał udział jako szef/asystent chóru w wystawieniach oper Moniuszki i dramatów muzycznych Wagnera w latach 1992 – 2006. Przez ponad 30 lat Pracy Artystycznej jako jeden z niewielu łączy pasję pracy z ruchem amatorskim z profesjonalnymi instytucjami muzycznymi. Koncertował na scenach filharmonii w Bydgoszczy, Łomży, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. Jest pomysłodawcą jedynego w Wielkopolsce koncertu muzyki klasycznej poświeconego zmarłym artystom NON OMNIS MORIAR, który rokrocznie odbywa się z początkiem listopada od 1997 roku. Był współautorem Premiery monodramu Jerzego Stasiuka – znakomitego aktora Teatru Nowego w Poznaniu – NAZAREŃCZYK. Angażuje się w animacje kultury muzycznej Murowanej Gośliny – gdzie mieszka z rodziną od 2006 roku i szeroko pojętego regionu. Jest zapraszany do Jury konkursów muzyki chóralnej, konsultuje merytorycznie dyrygencką pracę kapelmistrzów Orkiestr Dętych. Od roku 2012 jest nauczycielem akademickim związanym z Akademią Muzyczną w Łodzi i Poznaniu.


WSTĘP WOLNY

Możliwa rezerwacja miejsca: theseptemberconcert@gmail.com
Dokładne informacje o udogodnieniach dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: theseptemberconcert@gmail.com, ‪512 393 038‬.

Strona organizatora: The September Concert Poland

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Concert of Chamber Choir „Fermata” of University of Arts in Poznań under the direction of Mateusz MJ Sibilski

28.09, 8.00 p.m.
ATRIUM UAP
building B, 23 Lutego 20 street

FERMATA Chamber Choir is a small group of singing enthusiasts from Poznan. The group consists of students and graduates of Poznan universities who share a passion for chamber, and often even solo performances of all kinds of vocal music. The repertoire of this 16-person group includes masterpieces of early music as well as works wrote specifically for Fermata by more contemporary artists. The choir also sings popular hits of pop music and jazz. Because of such an extensive repertoire, Fermata is often invited to take part in important concerts and prestigious festivals. The group was founded in 1990 by dr. Mateusz “MJ” Sibilski who has always been the choir’s artistic director. The anniversary of the 30 years of work in the 2019–2020 season resulted in numerous top prizes won in Polish and European competitions. Fermata has a lot of phonographic works including five albums. It’s not a surprise that Polish music has a special places in the choir’s library. From September 2019, the patronage over the choir was taken by the University of Arts in Poznan.The last awards are:GRAND PRIX of the National Tournament of Choirs for the Crystal Heart of Chełmno Autumn – ChełmnoGolden Long and Special Prize for the best performance of G.G. Gorczycki’s music at the National Early Music Competition in PoznanGolden Band and Special Award for the Best Performance of Contemporary Music at the „Carmen Fidei” International Choir Competition in LomzaFirst place in the Chamber Choirs category and a Special Prize for the best performance of Contemporary Music at the Festival of Chamber Choirs and Vocal Groups „Sedina Cantat” in SzczecinGRAND PRIX of the Mikolaj Zielenski’s Nationwide Choral Music Competition in LowiczFirst place and Special Prize for the performance of Contemporary Music at the National Choir Tournament in SlawaFirst Place, Award for the Best Conductor and Special Award for the best performance of Marian Music at the National Competition of Marian Music „Mary Mother” – PoznanGRAND PRIX and Special Prize for the best performance of music by the Patron of the Mikolaj Zielenski’s Nationwide Choral Music Competition in Lowicz


Mateusz MJ Sibilski, born in Poznań in 1972, belongs to the middle generation group of conductors. He graduated from the Academy of Music in Poznan and Wroclaw, where he studied symphonic conducting in the class of prof. Renard Czajkowski and prof. Marek Pijarowski, and choir conducting in the class of prof. Janusz Dzieciol and prof. Leszek Bajon. As a high school student in 1990 he founded the String Orchestra and the Poznan Chamber Choir FERMATA, which artistic director is still today. He improved his skills at courses in Poland and Europe with such masters as: Marek Tracz, Jerzy Salwarowski, Gustaw Kuhn, Volker Schmidt – Gertenbach, Werner Pfaff and Jan Szyrocki. In the years 1992 – 2001 he was an assistant to prof. Jan Szyrocki in the work of the Polish – German Choral Academy IN TERRA PAX. He took part as the choir director / assistant in the performances of Moniuszko’s operas and Wagner’s musical dramas in the years 1992 – 2006. For over 30 years of artistic work, he has become one of the few musicians that combines the passion for work with the amateur movement with professional music institutions. He performed concerts on the stages of the philharmonic in Bydgoszcz, Lomza, Poznan, Szczecin and Wroclaw. He is the originator of the only classical music concert in Wielkopolska devoted to deceased artists, NON OMNIS MORIAR, which takes place every year at the beginning of November since 1997. He was the co-author of the monodrama the Nazarene by Jerzy Stasiuk – the great actor of the New Theatre in Poznan. He is involved in animating the musical culture of Murowana Goslina, where he lives with his family since 2006. He is invited to the jury of various choral competitions as well as consults the conductor’s work of brass bandmasters. Since 2012, he has been an academic teacher associated with the Academy of Music in Lodz and Poznan.
FREE ENTRANCE
Possible seat reservation on earlier request: theseptemberconert@gmail.com

Detailed information about wheelchair facilities: theseptemberconcert@gmail.com.

We kindly remind you that it is obligatory and legally required to cover your nose and mouth.