Konkurs im. prof. Alicji Kępińskiej na najlepszą pracę teoretyczną magisterską powstałą w roku akademickim 2020/21 na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Konkurs skierowany jest do dyplomantów studiów magisterskich Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w roku uzyskania przez nich dyplomu.

Konkurs ma charakter dwuetapowy. Do pierwszego etapu prace mogą zgłosić wszyscy opiekunowie, promotorzy i recenzenci teoretycznych prac magisterskich (po jednej pracy), po uzyskaniu zgody dyplomanta. Pierwszy etap polega na wyłonieniu 10. najlepszych prac spośród zgłoszonych.

W drugim etapie dokonany zostanie wybór najlepszej pracy teoretycznej, przez komisję składająca się z dwóch teoretyków reprezentujących obszar nauk humanistycznych spoza UAP oraz jednego teoretyka z Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP. 

Komisja może również przyznać dwa wyróżnienia albo przyznać jedynie wyróżnienia bez wyboru najlepszej pracy. Nagroda ma charakter finansowy.

Najlepsza praca teoretyczna zostanie opublikowana w formie artykułu w „Zeszytach Artystycznych”.  Wyróżnienia są nagrodą honorową.

Nagroda jest niezależna i będzie wręczana przy tej samej okazji, co nagroda w Konkursie im. Marii Dokowicz za rok 2021.

Dla zgłaszających:

Prace należy zgłaszać do 1 lipca 2021 roku na jeden z poniższych adresów: aleksandra.paradowska@uap.edu.pl 
lub 
marcin.szelag@uap.edu.pl 

Zgłoszone prace należy dostarczyć wraz z jednostronicowym streszczeniem, w formie elektronicznej (pdf).

Osoby odpowiedzialne za organizację:
– dr Aleksandra Paradowska, ad. Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP, aleksandra.paradowska@uap.edu.pl
– dr Marcin Szeląg, ad. Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP, marcin.szelag@uap.edu.pl 

Regulamin Konkursu im. prof. Alicji Kępińskiej na najlepszą pracę teoretyczną magisterską powstałą na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (do pobrania)