24 marca 2021

Upowszechnienie nauczania na odległość oraz towarzyszący mu w ostatnim czasie rozwój narzędzi informatycznych zwróciły uwagę środowiska akademickiego zarówno na nowe metody i techniki kształcenia jak i na nowy tryb organizacji pracy nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych uczelni.

Organizatorzy chcieliby zaprosić Państwa do udziału w konferencji i podjęcia dyskusji na temat kształcenia na odległość w następujących aspektach:

  • Prawnym, zarówno w kontekście najnowszych wytycznych ministerialnych jak i wymogu dostosowania wewnętrznych przepisów uczelni do nowych standardów.
  • Zastosowania narzędzi informatycznych umożliwiających pracę zdalną oraz zapewniających sprawną komunikację nauczyciela akademickiego ze studentem, w tym także ewaluację efektów kształcenia oraz możliwość tworzenia kompleksowych platform edukacyjnych czy integrację z narzędziami obecnie wykorzystywanymi na uczelni. 
  • Założeń programowych, w kontekście konieczności stworzenia na uczelniach spójnych procedur i standardów nauczania zdalnego z zachowaniem najwyższych norm jakości kształcenia. 

Mając na uwadze możliwości rozwoju, jakie przynosi uczelniom korzystanie z różnorodnych form edukacji na odległość, w tym możliwość podniesienia atrakcyjności jednostek akademickich poprzez zwiększenie jakości i dostępności prezentowanych treści, chcielibyśmy podkreślić jednoczesną potrzebę kontynuowania relacji mistrz – uczeń w odniesieniu do współczesnych standardów kształcenia. 

Udział w wydarzeniu potwierdzili m. in.:

  • Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk – Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Forum Prawa i Edukacji,
  • Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Przewodniczący Rady Główniej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
  • Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn – Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej,
  • Prof. dr hab. Krzysztof Diks – Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Szczegółowa agenda

Formularz zgłoszenia

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w konferencji należy przesłać skan wypełnionego formularza na adres: kontakt@efpe.org.pl

Konferencja została zaplanowana w trybie zdalnym. W przypadku pojawienia się możliwości zorganizowania wydarzenia również w trybie stacjonarnym, zgłoszeni uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani i możliwy będzie wybór dogodnej formy uczestnictwa w wydarzeniu.