Konferencja „Czy badania artystyczne?” to trzydniowe wydarzenie naukowo-artystyczne, którego celem jest ożywienie i rozwijanie dyskusji wokół problematyki badawczych praktyk artystycznych w Polsce. Temat ’artistic research’, który budzi niezwykle duże zainteresowanie na zachodzie i północy Europy od ponad dwóch dekad i zyskuje coraz większą uwagę artystów_ek i badaczy_ek rownież w Polsce. A gdyby okazało się, że bliskie związki sztuki i badań mają tutaj przynajmniej pół wieczną własną tradycję?
Organizatorki konferencji (Paulina Brelińska, Zofia Małkowicz-Daszkowska, Zofia Reznik) stawiają przed sobą oraz uczestnikami zadanie polegające z jednej strony na rekonstrukcji rodzimych tradycji artystyczno-badawczych, a z drugiej na usystematyzowaniu wiedzy na temat współczesnych działań łączących sztukę z badaniami. W programie konferencji przewidziane są: dyskusje m.in. wokół historycznych, metodologicznych, kuratorskich czy instytucjonalnych kontekstów badań artystycznych; prezentacje projektów badawczo-artystycznych i wywiadów z ważnymi twórcami, a także dwa specjalne gościnne wykłady: dr Vytautas’a Michelkevičius’a litewskiego badacza AR, kuratora i wykładowcy, a także Kolektywu pisze/mówi/robi, którego członkinie przecierały lokalne szlaki w refleksji nad badaniami artystycznymi w Polsce. Wydarzenie stanowi część inicjatywy Sympozjum Wrocław 70/20, oddolnego konsorcjum przedsięwzięć krytycznie upamiętniających 50. rocznicę Sympozjum Plastycznego Wrocław’70, a organizatorem konferencji jest Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Szczegółowy program znajduje się na oficjalnej stronie internetowej: http://czybadaniaartystyczne.pl/program-konferencji/

Termin konferencji: 22-23.10.2020
Komitet organizacyjny / Kolektyw ¿ CBA ?
Paulina Brelińska
Zofia Małkowicz-Daszkowska (Wydział Socjologii UAM)
Zofia Reznik (ASP Wrocław, UWr)
Prelegenci_tki konferencji:
Łukasz Kliś, Beata Ludwiczak, Michał Sita, Agnieszka Kilian, Maja Dobiasz-Krysiak, Olga Dziubak, Maciej Zdanowicz, Aleksandra Skowrońska, Jan Stanisław Wojciechowski, Iwona Bigos, Gaja Karolczak, Michał Zawada, Kuba Szreder, Anka Leśniak, Jakub Jernajczyk, Magdalena Zamorska, Marika Kuźmicz, Gabriela Klara-Kowalska, Agnieszka Grodzińska

Informacje dla wolnych słuchaczy zainteresowanych udziałem w konferencji:
Konferencja prowadzona będzie w języku polskim za pomocą platformy Zoom. Wstęp wolny, ilość miejsc jest ograniczona obowiązują zapisy, chętnych prosimy o wiadomość na adres e-mail: czybadaniaartystyczne@gmail.com

Organizator:
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Partnerzy: Strefa Kultury Wrocław, Notes na 6 Tygodni, Bęc Zmiana, Why Quit
Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
_

The conference „Czy badania artystyczne?” is a three-day research and artistic online event, which aims to revive and develop the discussion around the issue of artistic research practices in Poland. The topic of ‚artistic research’, which has been arousing great interest in the west and north of Europe for over two decades, is gaining more and more attention from artists and researchers in Poland as well. What if it turned out that the close relationship between art and research has its own tradition here for at least half a century?
The conference organizers (Paulina Brelinska, Zofia Małkowicz-Daszkowska, Zofia Reznik) set themselves and the participants the task of reconstructing the native artistic and research traditions on the one hand, and on the other hand systematizing the knowledge about contemporary activities combining art and research. The conference program includes: discussions around historical, methodological, curatorial or institutional contexts of artistic research; presentations of research and artistic projects and interviews with important artists; and two special guest lectures: Dr Vytautas Michelkevičius, Lithuanian AR researcher, curator and lecturer, as well as the pisze/mówi/robi Collective, whose members have been paving local paths in reflecting on art research in Poland. The event is part of the initiative of the Symposium Wroclaw 70/20, a consortium of projects critically commemorating the 50th anniversary of the Symposium Wroclaw 70, and is organized by the Academy of Fine Arts in Wroclaw.

A lecture of Dr Vytautas Michelkevičius is going to be led in English with translation. Another 2 days of conference will be led in Polish.

A detailed program is available on the official website:
http://czybadaniaartystyczne.pl/program-konferencji/
Conference date: 22-23.10.2020
Organizational Committee / ¿CBA Collective?
Paulina Brelińska
Zofia Małkowicz-Daszkowska
Zofia Reznik
Speakers:
Łukasz Kliś, Beata Ludwiczak, Michał Sita, Agnieszka Kilian, Maja Dobiasz-Krysiak, Olga Dziubak, Maciej Zdanowicz, Aleksandra Skowrońska, Jan Stanisław Wojciechowski, Iwona Bigos, Gaja Karolczak, Michał Zawada, Kuba Szreder, Anka Leśniak, Jakub Jernajczyk, Magdalena Zamorska, Marika Kuźmicz, Gabriela Klara-Kowalska, Agnieszka Grodzińska

Information for free listeners interested in participating in the conference:
The conference will be conducted in Polish using the Zoom platform. Admission is free, the number of seats is limited , please send an e-mail: czybadaniaartystyczne@gmail.com to participate

Organizer:
Academy of Fine Arts in Wrocław
Partners: Culture Zone Wrocław, NN6T, Bęc Zmiana, Why Quit
The project was co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage.