Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji ogłasza konkurs na nazwę oraz hasło reklamowe nowego programu dotyczącego społecznej kontroli administracji i samorządu terytorialnego. Nagrodą główną jest 3000 zł. 

Konkurs dotyczy Programu, który będzie realizowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020-2023.

Zadaniem konkursowym jest przedstawienie nazwy oraz hasła, które najlepiej oddaje istotę programu i będzie przyświecało mu przez kolejne cztery lata funkcjonowania. Zarówno nazwa jak i hasło powinno odnosić się do wzmacniania społecznej kontroli administracji publicznej oraz monitorowania wybranych obszarów życia publicznego, a także takich zagadnień jak samorząd terytorialny oraz społeczeństwo obywatelskie.

Praca konkursowa musi być spełniać kryteria regulaminowe. W celu kwalifikacji pracy do konkursu należy także przesłać oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz o zapoznaniu się z regulaminem oraz zrzeczeniu się praw względem nazwy oraz hasła reklamowego.

Na zgłoszenie czekamy do 20 sierpnia 2020. Zgłoszenia zatytułowane “Konkurs” należy wysyłać na adres e-mail kontakt@wsaa.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej wsaa.pl dnia 23 sierpnia 2020 roku.