Szkoła Letnia | YOU CAN MAKE A BETTER WORLD – AGENDA 2030

Szkoła Letnia jest elementem projektu międzynarodowego pn. „Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa)”. Głównym założeniem projektu jest sukcesywne informowanie, promowanie i zachęcanie do wdrażania w szczególności pięciu z 17 Celów na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (CZR) oraz powiązanych z nimi 169 zadań, które wyznaczają trzy wymiary zrównoważonego rozwoju – gospodarczy, społeczny i środowiskowy.

Szkoła Letnia skierowana jest do studentów studiów I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów, udział w Szkole jest bezpłatny.

Uczestnicy Szkoły Letniej zostaną przydzieleni do jednej z 5 grup sześcioosobowych, odpowiadającej zainteresowaniom uczestników. Grupy będą odpowiadać wybranym Celom Zrównoważonego Rozwoju:

1)      Grupa 1 – Cel 5. Równość płci – osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt;

2)      Grupa 2 – Cel 10. Zadania 7. Zmniejszenia nierówności w krajach i między krajami – ułatwienia uporządkowanej, bezpiecznej, regularnej i odpowiedzialnej migracji oraz przepływu ludzi;

3)      Grupa 3 – Cel 11. Zrównoważone miasta i społeczności – uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu;

4)      Grupa 4 – Cel 13. Działania w dziedzinie klimatu – podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom;

5)      Grupa 5 – Cel 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje – promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu.

Każda z grup będzie pracowała z Ekspertem/Ekspertką w obszarze wybranego Celu, według harmonogramu Szkoły Letniej oraz według metody zaproponowanej przez Eksperta/Ekspertkę.

 Każda z grup wewnętrznie podzielona będzie na 3 dwuosobowe zespoły. Zespoły na podstawie wiedzy merytorycznej zdobytej podczas części warsztatowej/zajęć i konsultacji z Ekspertem/Ekspertką, wizyt studyjnych oraz warsztatu Design Thinking wypracują własną koncepcję kampanii społecznej związanej z konkretnym Celem Zrównoważonego Rozwoju.

Szkoła Letnia realizowana będzie w okresie 21.09.2019 – 5.10.2019 (działania związane ze Szkołą Letnią zgodnie z harmonogramem obejmują 7 dni w obrębie podanych dat) na terenie miasta Poznania.

Harmonogram Szkoły Letniej:

–       21.09.2019 (10:00 – 13:00) Integracja uczestników Szkoły Letniej – udział w Akcji Sprzątanie Świata – Polska (więcej informacji na stronie Organizatora Akcji: http://www.naszaziemia.pl/programy/ssp/ ),

–       23.09.2019 (9:45 – 17:45) Otwarcie Szkoły Letniej:

–       Wprowadzenie do poszczególnych Tematów,

–       Wprowadzenie do pracy na rzecz określonego Celu.

–       24 – 27.09.2019 (10:00 – 18:30) Część merytoryczna Szkoły Letniej, warsztaty/zajęcia
z Ekspertami/Ekspertkami, wizyty studyjne,

–       30.09.2019 (10:00 – 16:00) Certyfikowane Warsztaty Design Thinking,

–       1 – 4.10.2019 Godzinna konsultacja z Ekspertem/Ekspertką, który/która prowadzi grupę, dokładny termin i data do ustalenia z Ekspertem/Ekspertką,

–       5.10.2019 Udział w Pikniku podsumowującym Szkołę Letnią i prezentacja pomysłów (przed Kapitułą oraz publicznością).

Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/461674231351753/