„Ilustracja nie powinna powtarzać tego, co powiedział pisarz, lecz w sposób twórczy uzupełniać jego słowa i przedłużać działanie tekstu. Wynika stąd nieodparcie pierwszy wniosek: nierozerwalność ilustracji z tekstem, który powinien być artyście w całości znany i zgodnie z intencjami autora przez niego skomentowany (…)ilustracja winna być inspirowana przez autorskie słowo. Rycina postępuje za tekstem, a nie może zdominować ani zająć w książce miejsce niezależne, poddana jedynie rygorom własnej sztuki.” , napisał K.Głombiowski w pracy „Książka w procesie komunikacji społecznej”

Tego idealnego połączenia i indywidualności wypowiedzi twórczej szukamy zapraszając Państwa do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu na ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory, który od kilku lat nierozerwalnie towarzyszy „Stacji Kutno” Ogólnopolskiemu Festiwalowi Jeremiego Przybory.

Słuchajcie piosenek Mistrza, inspirujcie się ich dowcipem, liryką i nostalgią. Czerpcie z nich natchnienie i przelewajcie na papier!

A my jak w latach ubiegłych już z niecierpliwością czekamy na Wasze prace!

Kutnowski Dom Kultury
ogłasza IX edycję Ogólnopolskiego Konkursu
na ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory.

 1. Organizatorem konkursu jest:
  Kutnowski Dom Kultury,
  ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno;
  Tel/fax 24 254-21-37,
  mail kontaktowy: agnieszkadabrowska@kdk.net.pl
 2. Konkurs kierowany jest przede wszystkim do artystów plastyków, uczniów, studentów i absolwentów: liceów plastycznych, Akademii Sztuk Pięknych ale także do osób zajmujących się plastyką nie zawodowo.
  Konkurs nie jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
 3. Termin konkursu: od 30 maja do 30 września 2019 r.
 4. Prace plastyczne powinny być wykonane w następujących technikach:
  • Grafika (szeroko rozumiana)
  • Pastel
  • Kolaż/collage (techniki mieszane, płaskie)
  • Autorskie techniki mieszane
 5. Ilość prac zgłoszonych do konkursu: od 1 do 3 sztuk. WSZYSTKIE PRACE JEDNEGO AUTORA PROSIMY ZGŁASZAĆ NA JEDNEJ KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ.
 6. Format prac nie przekraczający 100×70 cm.
 7. Prace zgłaszane na konkurs nie mogą być w żaden sposób oprawiane: rama, antyrama.
  a) nadesłane na konkurs prace oprawione nie będą brane pod uwagę przy ocenie jury
  b) nadesłane na konkurs prace oprawione nie będą odsyłane autorom
 8. Praca powinna być opatrzona godłem (godło: znak graficzny, pseudonim lub numer który przybiera autor). Na pracy oprócz godła, powinien znajdować się jej tytuł = tytuł piosenki do której została wykonana. Do pracy powinna być dołączona koperta z godłem zawierająca czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia (do pobrania) oraz wersję elektroniczną pracy na nośniku CD. Cyfrową wersję pracy można również wysłać na podane niżej adresy mailowe. Każde zgłoszenie powinno także zawierać kilka zdań o twórcy, jego dorobku, wykształceniu itp. do późniejszego umieszczenia jako informacji o autorze w wydanym do wystawy katalogu.
 9. Prace zgłaszane na konkurs powinny być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Prace np. pogniecione lub uszkodzone w inny sposób, wynikający ze złego zapakowania, nie będą podlegały ocenie.
 10. Pula nagród wynosi 8 000 zł. Jury dysponuje nią w dowolny sposób, dokonując podziału pomiędzy nagrodzonych i wyróżnionych.
 11. Laureat (laureaci) pierwszej nagrody z roku poprzedniego nie będą mieć możliwości zdobyci tego lauru w roku następnym.
 12. Jury złożone z profesjonalistów w dziedzinie plastyki, nauczycieli akademickich ASP oraz przedstawiciela Organizatora, dokona oceny prac w dwóch etapach : wstępnej selekcji i wyłonienia prac finałowych.
  Jury ma prawo dobrania dowolnych kryteriów podczas oceny prac, biorąc pod uwagę ich stylistykę. Jedną z naczelnych zasad jaką się kieruje jest ciekawe ujecie tematu czyli obecność „ducha Przybory”!
 13. Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2019r. Decyduje data stempla pocztowego.
 14. Oryginały prac wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych należy nadsyłać na adres:
  Kutnowski Dom Kultury,
  ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno;
  z dopiskiem „KONKURS PRZYBORA”

Osobą odpowiedzialną z ramienia organizatora jest
Agnieszka Dąbrowska-Walczak.
Kontakt: Tel/fax 24 254-21-37, wew. 103
mail: agnieszkadabrowska@kdk.net.pl

 1. Ogłoszenie wyników, wystawa oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas XV edycji „Stacji Kutno” w listopadzie 2019r.
 2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem, telefonicznie i mailowo o wynikach konkursu oraz szczegółach związanych z wręczeniem nagród.
 3. Wystawie towarzyszyć będzie katalog zawierający nagrodzone oraz wyselekcjonowane, spośród nadesłanych, prace.
 4. Autorzy nadesłanych prac wyrażają zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie w katalogu, programie „Stacji Kutno” oraz w czasie trwania Festiwalu. Inne wykorzystanie ww. prac przez Organizatora możliwe będzie tylko po wcześniejszych ustaleniach warunków z autorem.
 5. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odstąpienia od tego punktu.
 6. Prace zwracane będą tylko na wyraźne życzenie autorów zgłoszone w karcie wraz z nadesłaniem pracy. Organizator nie odsyła prac poza teren Polski. Ewentualne zgłoszone zwroty prac odbędą się po zdjęciu wystawy pokonkursowej i zakończeniem wszelkich prac związanych z Konkursem, w grudniu i styczniu następnego roku. W terminie wcześniejszym możliwy jedynie odbiór osobisty.
  Organizator nie zwraca prac, które są wydrukami grafiki cyfrowej.
 7. Decyzja jury konkursowego jest ostateczna i nie podlegająca reklamacjom.
 8. Wszelkie spory dotyczące konkursu nie objęte regulaminem rozstrzygane będą na drodze cywilnoprawnej.

Regulamin Plastycznego SK 2019