Konkurs studencki | Mieszkać w mieście

Koncepcja kształtowania nowych osiedli mieszkaniowych w strukturze przestrzennej Poznania. Malta – Wołkowyska

W ubiegłym tygodniu został rozstrzygnięty studencki konkurs urbanistyczno-architektoniczny, którego przedmiotem była koncepcja kształtowania nowych osiedli mieszkaniowych w Poznaniu. Konkurs, zorganizowany przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu oraz UWI Inwestycje S.A., został objęty patronatem JM Rektora UAP Prof. dr hab. Wojciecha Hory oraz Pani Małgorzaty Puchyła, Prezes Zarządu UWI Inwestycje S.A. Opiekę merytoryczną nad organizacją i przebiegiem konkursu sprawowała dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, prof. nadzw. UAP – kierownik Pracowni Projektowania Urbanistycznego i Planowania Przestrzennego oraz asystent dr inż. arch. Tomasz Piwiński (sekretarz organizacyjny konkursu). Uczestnikami byli studenci Wydziału Architektury i Wzornictwa UAP z kierunków: Architektura i Design Krajobrazu, pracujący w 2-4 osobowych zespołach.

Celem konkursu było poszukiwanie nowej formuły zamieszkiwania w mieście oraz wyłonienie najlepszych, twórczych koncepcji, biorących pod uwagę zmieniający się model życia miejskiego, potrzeby i oczekiwania mieszkańców, a także nowe idee i wyzwania urbanistyki i architektury XXI wieku. Poszukiwanie lepszych warunków zamieszkiwania, kontaktu z naturą oraz bezpiecznego i przyjaznego środowiska życia powoduje stały odpływ mieszkańców z wielkich miast na przedmieścia.
Skutkiem jest nasilająca się suburbanizacja, rozlewanie się terenów zurbanizowanych oraz wynikające z tego problemy komunikacyjne i degradacja środowiska. Zahamowanie tych zjawisk i zatrzymanie mieszkańców w mieście wymaga nowego podejścia do projektowania i budowania współczesnych osiedli mieszkaniowych.
Konkurs był próbą odpowiedzi na ten problem z punktu widzenia młodych ludzi – przyszłych projektantów, mieszkańców i inwestorów. Prace koncepcyjne zostały poprzedzone poszukiwaniami teoretycznymi oraz badaniami terenowymi i wszechstronnymi analizami obszaru opracowania.

Wymagane było uwzględnienie uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych, kulturowych, przyrodniczych i kompozycyjnych oraz nawiązanie do historii miejsca. Oczekiwano podkreślenia specyfiki projektowanego obszaru, wykreowania spójnego wizerunku osiedli i atrakcyjnych rozwiązań w zakresie form zagospodarowania terenu, a także zaproponowania nowoczesnych, energooszczędnych i zrównoważonych rozwiązań architektonicznych.
Na konkurs wpłynęło 9 prac, które były oceniane przez Sąd Konkursowy obradujący pod przewodnictwem Dziekana Wydziału Architektury i Wzornictwa dr hab. Dariusza Kuźmy, prof. nadzw. UAP. W skład Sądu wchodzili przedstawiciele Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu: dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak, prof. nadzw. UAP, Kierownik Katedry Architektury i Urbanistyki, mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski oraz UWI Inwestycje SA: Małgorzata Puchyła Prezes Zarządu, Daria Miszczyk Dyrektor Sprzedaży.


Przyznano jedną nagrodę główną, dwie równorzędne nagrody drugie i jedno wyróżnienie:
I nagroda: 3.500 zł. praca nr. 939 693 R
Aleksandra Biernacka, Kamila Melka, Joanna Kozanecka, 4 rok I st. kierunek Architektura
II nagroda: 2.000 zł. praca nr. 182 425 E
Dominika Ufnal, Joanna Lipnicka, Eryk Szczepański, 4 rok I st. kierunek Architektura
II nagroda: 2.000 zł. praca nr. 742 853 Z
Joanna Piasecka, Tomasz Bekas, 1 rok II st. kierunek Architektura
Wyróżnienie: 500 zł. praca nr. 060 819 K
Joanna Burek, Karolina Czajkowska, Paulina Preś, 4 rok I st. kierunek Design Krajobrazu

Nagrody zostały ufundowane przez UWI Inwestycje S.A. poznańskiego dewelopera. Planowana jest wystawa podsumowująca wyniki konkursu, połączona z dyskusją na temat proponowanych rozwiązań oraz publikacja katalogu prac konkursowych.
Opracowanie:
Elżbieta Raszeja, Tomasz Piwiński