Szanowni Państwo,

w związku z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2018/19 Rektor UAP prof. dr. hab. Wojciech Hora, prof. zw. UAP ogłasza 8 października (poniedziałek) dniem rektorskim.


Zarządzenie nr 2/2018/2019

Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

z dnia 2 października 2018 r.
w sprawie ogłoszenia dni rektorskich

Działając w oparciu o treść art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
(Dz.U.2018.1668 t.j.), § 25 ust. 6 „Regulaminu Studiów Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu dla studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych
studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych”, zarządzam co następuje:

§ 1.

1. W związku z inauguracją roku akademickiego 2018/2019- dzień 8
października 2018 roku ogłaszam dniem rektorskim.
2. Dni rektorskie, o których mowa w ust. 1 są dniami wolnym od zajęć
dydaktycznych dla studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich
(pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych) Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

ZARZADZENIE NR 2 w spr dni rektorskich

Ogłoszenie dot. dnia rektorskkiego


Natomiast w związku z szkoleniem z praw i obowiązków studenta UAP przeprowadzanym przez Samorząd Studencki UAP, w dniu 9 października (wtorek) w godz. 9.45 – 12.30 ogłasza się godziny rektorskie.

ZARZADZENIE NR 1 w spr godz rektorskich