Przejdź do treści

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
Edukacja w nowych muzeach i instytucjach kultury

Zaproszenie do zgłaszania propozycji wystąpień

W dniach 18 – 19 czerwca 2018 Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w Poznaniu, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Forum Edukatorów Muzealnych organizują ogólnopolską konferencję naukową, której celem jest zdiagnozowanie:
– wpływu nowych i zmodernizowanych instytucji kultury na edukację kulturową,
– stanu współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i instytucjami kulturalnymi w dziedzinie edukacji kulturowej.
Konferencja adresowana jest do:
– praktyków, pracowników instytucji kultury oraz osób z nimi współpracujących,
– teoretyków, których badania koncentrują się wokół problematyki edukacyjnej placówek
kulturalnych, polityki kulturalnej, strategii rozwoju instytucji w obszarze ich programów i relacji społecznych,
– osób i ośrodków zajmujących się badaniami instytucji kultury i ich oddziaływania, a także rozwijających innowacyjne programy i projekty edukacyjne w zakresie kultury.
Konferencja odbędzie się w Bramie Poznania, pierwszym w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, otwartym dla publiczności 2014 roku.
Propozycje wystąpień w postaci referatów (do 15 minut) i prezentacji posterowych (prezentacje komputerowe do 120 sekund) prosimy przysyłać do 4 kwietnia 2018 (na załączonym formularzu) na adres kontakt@edukacjamuzealna.pl

Organizatorzy planują przygotowanie publikacji pokonferencyjnej na podstawie wygłoszonych referatów i prezentacji, których teksty zostaną przyjęte do druku przez Radę Programową Konferencji, a ich autorzy wyrażą zgodę na udzielenie wydawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do wykorzystania tekstu w celu publikacji. Udział w konferencji jest bezpłatny dla osób, których propozycje referatów zostaną zakwalifikowane przez Radę Programową Konferencji. Dla pozostałych uczestników opłata konferencyjna wynosi 100 złotych. Obejmuje koszt cateringu i bankietu. Należy ją wnieść w
terminie 13 marca – 31 maja 2018 w Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w Poznaniu.
Formularz rejestracyjny zostanie opublikowany 13 marca 2018 na stronach internetowych Organizatorów Konferencji.
Konferencja jest organizowana przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

W Polsce w ostatniej dekadzie doszło do bezprecedensowego rozwoju infrastruktury instytucji kultury. Powstały nowe uwarunkowania prowadzenia działalności edukacyjnej, które prowokują do pytania o wpływ zrealizowanych inwestycji na założenia i formy pracy edukacyjnej oraz programowej instytucji kultury. Warunki lokalowe, technologiczne, organizacyjne i kadrowe w nowopowstałych lub zrewitalizowanych budynkach otwierają perspektywę dla wprowadzania adekwatnych do nich metod edukacji, przezwyciężającej ograniczenia, konwencje i przyzwyczajenia dotychczasowych praktyk edukacyjnych, wynikające niejednokrotnie z barier infrastrukturalnych. Nowe, modernizowane i rewitalizowane przestrzenie placówek kulturalnych stanowią jednocześnie atrakcyjne miejsca dla śmiałych projektów wystawienniczych, koncertów, przedstawień i spektakli.
Wyjątkowa sytuacja wielu instytucji prowokuje do pytań o to, na ile ma ona wpływ na głębszą refleksję teoretyczną i zastosowania praktyczne – refleksję nad zadaniami i funkcjami takich instytucji kultury jak muzea, biblioteki, teatry, filharmonie czy opery oraz zastosowanie w strategiach prezentacji, budowania relacji z odbiorcami, stosowanych formach komunikacji czy metodach edukacji. Rozwojowi infrastruktury w dziedzinie kultury towarzyszy zwiększona świadomość różnorodności form edukacji kulturowej. W związku z tym interesujące wydaje się także pytanie o to, na ile procesy te znajdują odzwierciedlenie w programach studiów i poszczególnych przedmiotów, które przygotowują do zawodu absolwentów uniwersytetów i uczelni artystycznych. To z nich przecież rekrutowany jest obecny i przyszły personel tych instytucji (kuratorzy, bibliotekarze, kustosze, artyści, wykonawcy, edukatorzy), a także przyszli ich badacze i teoretycy. Stąd w trakcie konferencji szczególny nacisk położony zostanie na prezentację innowacyjnych propozycji
kształcenia już realizowanych lub planowanych w najbliższym czasie na uczelniach wyższych w Polsce.
Szczegółowy zakres tematyczny konferencji obejmować będzie następujące zagadnienia:

 •  Wystawa jako przestrzeń i medium edukacji muzealnej i kulturowej.
 •  Formy i treści edukacji kulturowej w działalności programowej nowopowstałych instytucji edukacyjnych.
 •  Znaczenie współczesnych teorii kultury, studiów muzealnych, krytyki instytucjonalnej, studiów edukacyjnych (metodologie, założenia, myśliciele) dla praktyki nowopowstałych muzeów i instytucji kultury.
 •  Wartości i zagrożenia nowych oraz tradycyjnych form i treści edukacji kulturowej oraz działalności programowej w instytucjach kultury.
 •  Oddziaływanie nowopowstałych instytucji kultury na działalność edukacyjną i programową instytucji już istniejących.
 •  Doświadczenia istniejących instytucji kultury jako punkt odniesienia dla placówek nowych.
 •  Diagnozy i badania w kontekście nowopowstających instytucji kultury w Polsce (projekty, wyniki, rekomendacje).
 •  Przygotowanie i kompetencje do pracy w nowych muzeach i instytucjach kultury – studia wyższe i szkolenia dla kadry instytucji kultury.
 •  Kultura współczesna jako źródło i otoczenie współczesnej zinstytucjonalizowanej edukacji kulturowej.
 •  Innowacyjne propozycje działań edukacyjnych na uczelniach wyższych.

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI
Piotr Górajec – Forum Edukatorów Muzealnych
dr Monika Herkt – zastępca dyrektora Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Paweł Jaskanis – Dyrektor Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie
dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. nadzw. UAP – Dziekan Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW – Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie
Robert Mirzyński – Dyrektor Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
dr hab. Antoni Szczuciński, prof. UAM – przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania
dr Marcin Szeląg – Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, (przewodniczący)


Zaproszenie i złożenia programowe

 • Autor: Piotr Grzywacz
 • Opublikowano: 16.03.2018, 11:03
 • Ostatnia edycja: 23.03.2018, 16:16