Zarządzenie Nr 8/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 20 września 2016 r. w sprawie powołania nowej jednostki organizacyjnej administracji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Na podstawie § 20 Statutu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz § 17 ust. 2, ust. 3 oraz ust. 7 Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, uwzględniając wniosek Kwestora – Zastępcy Kanclerza Uczelni Pana Krzysztofa Troszczyńskiego, mając na uwadze zobowiązanie do stwarzania osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych, zarządzam co następuje:

§ 1

1. Powołuje się nową jednostkę organizacyjną administracji pod nazwą Rzecznik ds. Studentów Niepełnosprawnych UAP.

2. Rzecznik ds. Studentów Niepełnosprawnych, UAP organizacyjnie podlegać będzie prorektorowi prof. dr hab. Markowi Jakuszewskiemu.

§ 2

Do zadań Rzecznika ds. Studentów Niepełnosprawnych UAP należy wspieranie studentów z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim, a w szczególności w formie organizowania i zapewniania wsparcia poprzez m.in.:

a) bezpłatny transport na zajęcia dydaktyczne,
b) pomoc asystenta,
c) lektorat z języka angielskiego dla studentów z niepełnosprawnością narządu słuchu,
d) zajęcia sportowe dostosowane dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
e) wyjazdy dydaktyczne,
f) wypożyczalnię sprzętu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

zarzadzenie 8/2016/2017