Regulamin udzielania Patronatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

1. Objęcie Patronatem przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu jest wyróżnieniem podkreślającym rangę przedsięwzięć artystycznych, które w znacznym stopniu przyczyniają się do promocji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, pracy twórczej i osiągnięć jego studentów oraz pracowników, a także wydarzeń, które wpływają na rozwój lokalnych inicjatyw kulturalnych, naukowych i społecznych korzystnych dla społeczności uniwersyteckiej oraz Miasta Poznania i jego mieszkańców. Poprzez udzielenie Patronatu rozumie się także wyrażenie zgody na posługiwanie się przez organizatora przedsięwzięcia logotypem UAP.

2. Patronatem mogą być objęte w szczególności: wystawy indywidualne, grupowe, konferencje, wydawnictwa¹, inne wydarzenia kulturalne, targi, oraz wydarzenia innego typu uznane za ważne.

3. Występując o Patronat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu należy wypełnić wniosek dostępny na stronie UAP, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i dostarczyć go do Biura Promocji UAP co najmniej 30 dni przed planowanym wydarzeniem. Wnioski złożone po terminie mogą nie zostać rozpatrzone. Wniosek złożyć można wysyłając listownie na adres: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań (z dopiskiem Biuro Promocji), złożyć osobiście w siedzibie Biura Promocji UAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: promocja@uap.edu.pl.

4. Decyzję o udzieleniu Patronatu podejmuje Komisja Rektorska do spraw Patronatu UAP po wcześniejszym zaopiniowaniu wniosku przez Biuro Promocji UAP.

5. Objęcie Patronatem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego czy organizacyjnego dla wnioskodawcy.

6. O patronat może ubiegać się wyłącznie główny organizator wydarzenia.

7. Wnioskodawca, który otrzyma zgodę na Patronat UAP zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, żeby planowane wydarzenie przebiegało zgodnie z przedłożonymi we wniosku założeniami.

8. Wnioskodawca, który otrzyma zgodę na Patronat UAP zobowiązany jest do używania logo UAP w materiałach promocyjnych zgodnie z wytycznymi opisanymi szczegółowo w dokumencie UAP Księga Znaku, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

9. Organizatorzy wystaw, które uzyskały patronat UAP zobowiązani są do zamieszczenia w tekstach kuratorskich do wystaw każdorazowo informacji na temat: tytułu wystawy, spisu uczestników wraz z tytułami prac, kuratora, aranżera oraz miejsca i czasu trwania wystawy.

10. Komisja zastrzega sobie prawo do wycofania udzielonego patronatu w przypadku prowadzenia przez wnioskodawcę działań niespójnych ze strategią promocji UAP oraz w szczególnych przypadkach, które w ocenie Komisji są szkodliwe dla dobrego wizerunku UAP i całej społeczności uniwersyteckiej.

¹Wydawnictwa wymagają dodatkowej zgody Rady Wydawniczej UAP.