Szanowni Studenci, informujemy iż termin przyjmowania wniosków o stypendia dla studentów i doktorantów zostaje wydłużony do 31.10.2017 r.


Studenci Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w roku akademickim 2017/2018 mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

1. Stypendium socjalne dla studentów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;

2. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w innym miejscu niż adres stałego zamieszkania;

3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;

4. Zapomoga dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej;

5. Stypendium Rektora dla studentów, którzy uzyskali wysoką średnią, bądź mieli osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

ZAŁĄCZNIKI:

Wszelkie informacje znajdują się w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jak również w informatorach dotyczących wybranych świadczeń materialnych dostępnych na stronie UAP.

Wnioski należy składać w pokoju 410 w budynku C, Plac Wielkopolski 9.

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


STUDIA DOKTORANCKIEREGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO ORAZ ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA UAP