REKTOR UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ, KTÓRA DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu otwarty jest na osoby niepełnosprawne, które odnajdując w sobie potencjał do rozwoju w kierunkach artystycznych, chcą podjąć dalszą edukację. Obecnie w naszych murach kształci się około 15 niepełnosprawnych studentów (z orzeczeniami o niepełnosprawności), którym staramy się stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju. Dążymy do tego, by studenci i doktoranci naszej uczelni na równych prawach korzystali z potencjału edukacyjnego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
W związku z planowanym złożeniem wniosku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Uczelnia Dostępna nawiążemy współpracę z organizacją pozarządową, od której oczekujemy:
1) przeprowadzenia analizy określającej obecny stan dostosowania uczelni dla studentów niepełnosprawnych w kontekście wykorzystania narzędzi wspomagających proces dydaktyczny, w tym narzędzi cyfrowych oraz w kontekście architektonicznym, i przekazania jej do uczelni nie później niż do dnia 24 czerwca 2019 r;
2) przeprowadzenia analizy określającej zaktualizowany stan dostosowania uczelni dla studentów niepełnosprawnych w kontekście wykorzystania narzędzi wspomagających proces dydaktyczny, w tym narzędzi cyfrowych oraz w kontekście architektonicznym, po przeprowadzeniu przez uczelnię działań w projekcie, nie później niż do dnia 31 października 2021 r.;
3) współpracy z Rzecznikiem – Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w uczelni;
4) współpracy ze studentami i doktorantami z niepełnosprawnością,
5) wsparcia merytorycznego w dążeniu do osiągania przez uczelnię możliwie jak najwyższych standardów kształcenia osób z niepełnosprawnościami.
Zapraszamy do składania ofert współpracy te organizacje pozarządowe, których zadania statutowe wpisują się w działalność na rzecz likwidacji barier dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia ułatwienia tym osobom dostępu do kształcenia.
Oferty współpracy prosimy składać w formie pisemnej osobiście, lub za pośrednictwem poczty, lub drogą elektroniczną na adres: magdalena.trzeszczkowska@uap.edu.pl w terminie nieprzekraczalnym do dnia 18 czerwca 2019 r. lub w Biurze Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Ofertę stanowi List Intencyjny będący odpowiedzią na powyższe zaproszenie, z którego wynikać będą:
1) dotychczasowe osiągnięcia organizacji pozarządowej w działalności związanej z niwelowaniem barier dostępu do edukacji,
2) forma prawna organizacji i wskazanie osób reprezentujących organizację pozarządową – np. stowarzyszenie rejestrowe, stowarzyszenie zwykłe, fundacja;
3) osoba do kontaktu.
Do oferty należy załączyć Statut organizacji pozarządowej, z którego wynika zakres działalności odnoszący się do w/w zadań oraz dokument potwierdzający wpis do KRS lub innego rejestru.
Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych dokonają wyboru organizacji, z którą uczelnia podejmie współpracę.
Podmiot, którego oferta najbardziej odpowiada na potrzeby uczelni, zostanie powiadomiony drogą telefoniczną o wyborze oferty.


Współpraca z organizacją pozarządową w zakresie osób niepełnosprawnych