/eng below/

WE ARE ENOUGH, ALREADY

Premiera: sobota 18.05.2019 / start godz. 20:00 / ul. Garbary 101/111, Poznań

ZESPÓŁ/TEAM: ZUZANNA ANDRZEJEWSKA / NIKOLETTA ANGELIDOU / DOMINIKA BASZKO / MATEUSZ BRATKOWSKI / WIKTORIA BUKOWY / MIESZKO DOBEK / NATALIA ALICJA DZIWISCH / CHRISTINA EVERTS / FILIP FIGIEL / MACIEJ GĄBKA / VASILEIOS GEORGOULAS / FƏTHI QASIMLI / BARBARA GRYCZAN / NICOLAS IMBERT / SANDRA JABŁOŃSKA / CHOI JIEUN / DYLAN KERR / AGATA KNEĆ / JOSEPHINE KNOLL / KRZYSZTOF KRÜGER / LENA LONGEFAY / LENA LUBIŃSKA / ULA LUCIŃSKA / FELIX MÜLLER / ALICJA NOWICKA / MAGDA PACEK / MIGUEL ÁNGEL NAVARRO PÉREZ / MICHALINA PRYŚKO / FILIP STRZELCZYK / ØLEG&KAŚKA / KATE SAMOZWANIEC / LENA SIYATOVSKA / OLIWIA SZEPIETOWSKA / MICHAŁ SZCZEPANIK / MARTYNA TOKARSKA / ALICJA TRZCIŃSKA / ANNA TRZCIŃSKA / WERONIKA WITKOWSKA / MARIA WOLNA / MELANIE WRÓBLEWSKA & MARTA MARKIEWICZ / IRENEUSZ ZAJĄC / KATARZYNA ŻURAWSKA /

LIVE: FILIP FIGIEL /

MUSIC: ELVIRA /

SPECIAL GUESTS: IZABELA SITARSKA (FULL-BLOWN RADICAL OF INTERACTION) & TEAM /

MISE EN ACTE: PIOTR KURKA & KRZYSZTOF ŁUKOMSKI /

Wydarzenie artystyczne przygotowane przez międzynarodowy zespół młodych twórczyń i twórców (którzy przez ostatnie miesiące wspólnie pracowali w Katedrze Intermediów UAP), odbędzie się w Noc Muzeów w sobotę 18 maja 2019r w rewitalizowanym budynku, przy ulicy Garbary 101 (na terenie dawnej rzeźni miejskiej). Kontekst i otoczenie tego miejsca sprzyjają przeprowadzeniu eksperymentu w polu sztuki współczesnej, komunikacji społecznej, miejskiego perfo-aktywizmu i spacerologii. Prezentacja nie będzie więc typową ekspozycją prac artystycznych (wiszących na ścianie, czy eksponowanych na podestach, podpisanych tabliczkami, do jakich przyzwyczaiły nas niektóre tradycyjne galerie i sposoby myślenia o sztuce), ale przyjmie formę otwartego studio, w którym przybyli goście mogą na żywo spotkać się z artystkami i artystami, porozmawiać, o tym, co jest przedmiotem ich praktyki, zainteresowań i działań. Goście wezmą udział w spacerach i akcjach performatywnych, obejrzą wystawę „w trakcie jej powstawania” (także ją współtworząc), autorskie projekcje wideo i filmy, posłuchają muzyki na żywo podczas generowanych przez autorów sytuacji audiowizualnych i DJ-setów.

Gdyby spróbować przetłumaczyć tytuł na język polski*, natrafilibyśmy na kilka niezręczności językowych*, dlatego postanowiliśmy zostawić oryginalny zapis wersu pochodzącego z tekstu poetyckiego znalezionego w zbiorach grupy Lulemon pt. „Enough Already” (*już nas/nam wystarczy). Odpowiada on zagadnieniom, z którymi pracowali autorki i autorzy programu, kiedy przez kilkanaście ostatnich tygodni próbowali określić fundamentalne problemy i wyzwania współczesnego świata. Debatując nad tematami natury globalnej, jak i lokalnej, stawiali pytania dotyczące sztuki, kultury, ich roli społecznej, komunikacji i nowych mediów, alienacji jednostki w dobie pozornego zsieciowania, ale także praktyk kolektywności i oporu wobec „kultury przyspieszenia” późnego kapitalizmu, relacji jednostki wobec społeczeństwa, filozofii wolności, a także granic, tych geograficznych, fizycznych, metaforycznych. Otwarte studio na Noc Muzeów będzie też zwieńczeniem dwutygodniowych warsztatów (które zostaną przeprowadzone w maju przez doradców zespołu, Piotra Kurkę i Krzysztofa Łukomskiego, współprowadzących Studio PDIiF w Katedrze Intermediów UAP oraz zaproszonych gości), a także programu dyskursywnego pt. SHARING BORDERS w Slade School of Art w Londynie (w którym nasz zespół brał udział w tym roku akademickim) i podróży artystycznej na trójstyk granic Polski, Czech i Niemiec w kwietniu br. Przestrzeń dająca możliwość wymiany myśli, poglądów, bezpośredniego spotkania i udziału w wydarzeniu, nie tylko w roli widzów, stanie się płaszczyzną do nawiązania wyrafinowanego dialogu między sztuką i jej adresatami. Zapraszamy!


This art-event is prepared by an international team of young creators (who have worked together in UAP’s Intermedia Department for the past few months) and will take place at the Museum Night on Saturday 18th May 2019 in the revitalized building of the former meet factory at 101 Garbary Street. The context and quite specific surroundings of the place are enough-factors to conduct an experiment in the field of contemporary art, social communication, urban perfo-activism and walkology. The presentation will not be then a typical exhibition of art-works (hanging on the wall, or exhibited on the stands, signed with name-plates, to which we have been accustomed to by some traditional galleries and ways of thinking about art). It will take form of an open studio in which guests can meet live with the artists to talk about what is the subject of their practice, interests and activities. Visitors will take part in walks and performative actions, they will watch the exhibition „during its creation” (also co-creating it), original video projections and films, listen to live music during audio-visual situations and DJs sets generated by the authors.

The title is the verse from the original poetic text found in Lulemon writings entitled „Enough Already” (*we already have enough or we already are quite enough with what surrounds us). It corresponds with the issues that the authors of the program worked with, when for the last few weeks they tried to identify the fundamental problems and challenges of the modern world and the contemporary culture as they see it. Debating issues of both global and local nature, they asked questions about art, culture, their social role, communication and new media, alienation of the individual in the era of virtual networking, but also practices of collectivity and resistance to the „culture of acceleration” of late capitalism, the individual’s relation to society, philosophy of freedom, as well as borders, geographical, physical and metaphorical ones. The open studio at the Night of Museums will be also the crowning of the two-week workshop (which will be performed in May by the team’s advisors, Piotr Kurka and Krzysztof Łukomski, who are both co-running the PDIiF Studio @UAP’S Intermedia in Poznań and invited guests), as well as a discursive program entitled SHARING BORDERS at the Slade School of Art in London (in which our team took part in this academic year) and art-journey to the borders of Poland, the Czech Republic and Germany (in April 2019). The space that gives the opportunity to exchange ideas, views, direct meetings and participation in the event, not only as spectators, will become a platform for establishing a sophisticated dialogue between art and its addressees. Please join us!

wydarzenie Facebook: