NCBiR ogłasza konkurs POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16 na:

Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich.

Termin zgłaszania wniosków w systemie SOWA:

od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r.

KRYTERIA DOSTĘPU

NR 1_Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna oraz instytuty naukowe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

NR 2_Studia doktoranckie w ramach danej dyscypliny realizowane w ramach projektu są realizowane przez jednostki naukowe, którym w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej została przyznana co najmniej kategoria A.

NR 3_Programy studiów doktoranckich realizowane w projekcie są opracowane w oparciu o programy wypracowane w projekcie pozakonkursowym Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach oraz bazują na wnioskach wypracowanych w ramach tzw. Inicjatywy Salzburg II, opublikowanych w 2010 r. oraz Zasad innowacyjnego szkolenia doktorantów opracowanych przez ERA Steering group i rekomendowanych w Konkluzjach Rady Unii Europejskiej dotyczących modernizacji szkolnictwa wyższego z 28 i 29 listopada 2011 r. Ponadto treść wypracowanych programów studiów doktoranckich będzie zgodna z Europejską Kartą Naukowca.

NR 4_Projekt trwa nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 60 miesięcy.

NR 5_Średnia wartość projektu na jednego uczestnika nie przekracza 135 000 PLN.

NR 6_Projekt obejmuje swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów doktoranckich i działań uzupełniających, realizowane poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej elementów:

  • interdyscyplinarne programy doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
  • międzynarodowe programy studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;
  • programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

—————————————————————————

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy—aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030200-ip08-00-dok16/

—————————————————————————

Dalszych informacji udziela:

Sekcja Programów Badawczych i Kontaktów z MNiSW

Plac Wielkopolski 9, pokój 308