Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu oferuje obcokrajowcom możliwość studiowania w języku polskim.

ROZWIN

Zasady podejmowania kształcenia

Podejmowanie kształcenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

 1. Do podejmowania i odbywania kształcenia oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich są uprawnieni:
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się na terytorium RP,
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP,
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP,
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), tj. Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP,
 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 j.t., z późn. zm.),
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA – EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

Po przyjęciu na studia nabywają oni prawo do ubiegania się o:

 1. stypendium socjalne i zapomogi,
 2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 3. stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 4. stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
 5. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

Osoby legitymujące się ważną Kartą Polaka są uprawnione do podejmowania i odbywania studiów (nauki):

 1. na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z czym wiąże się prawo do ubiegania o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przewidziane dla studentów i doktorantów z polskim obywatelstwem,
 2. w trybie oraz na warunkach innych niż dotyczące obywateli RP, przy czym podejmując i odbywając studia na warunkach innych niż dotyczące obywateli polskich (np. jako stypendyści strony polskiej), nie mogą oni ubiegać się o stypendia wypłacane przez uczelnie z dotacji budżetowej przeznaczonej na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów i doktorantów.

Podejmowanie kształcenia w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich

Cudzoziemcy niewymienieni w cz. I podejmują i odbywają studia oraz inne formy kształcenia w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich. Są to:

 1. obywatele państw trzecich,
 2. osoby z ważną Kartą Polaka, rezygnujące z ubiegania się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz
 3. obywatele państw członkowskich UE, EFTA-EOG i Szwajcarii, którzy zdecydowali się podjąć w Polsce naukę na warunkach dotyczących obywateli krajów pozaunijnych.

Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie:

 • jako stypendyści strony polskiej,
 • na zasadach odpłatności,
 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,
 • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,
 • jako stypendyści uczelni.

ROZWIN

Finansowanie studiów

Warunki finansowe na jakich cudzoziemcy mogą podejmować kształcenie w Polsce

 1. Cudzoziemcy podejmujący naukę (studia) na zasadach obowiązujących obywateli polskich, którzy uczestniczą w organizowanych przez uczelnie odpłatnych formach kształcenia, ponoszą opłaty za świadczone usługi edukacyjne (np. za studia niestacjonarne, studia podyplomowe, zajęcia prowadzone w językach obcych, powtarzanie roku lub semestru studiów) na takich samych warunkach i w takiej samej wysokości jak obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Cudzoziemcy podejmujący naukę (studia) w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich mogą się kształcić:
 3. a)  jako stypendyści strony polskiej (rządu polskiego) – stypendia te przyznają na podstawie umów międzynarodowych lub Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą:
 • minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego – osobom kształcącym się w uniwersytetach, uczelniach technicznych, ekonomicznych, rolniczych i sportowych,
 • minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego – osobom kształcącym się w uczelniach artystycznych,
 • minister właściwy ds. zdrowia – osobom kształcącym się w uczelniach medycznych.

Kandydaci na stypendystów strony polskiej są zgłaszani, zgodnie z postanowieniami umów międzynarodowych, przez polskie lub zagraniczne placówki dyplomatyczne albo instytucje danego kraju odpowiedzialne za prowadzenie wymiany akademickiej z zagranicą.

Osoby pochodzenia polskiego, ubiegający się o stypendia strony polskiej, zgłaszają się do polskiej placówki konsularnej właściwej dla ich miejsca zamieszkania.

 1. b)  jako stypendyści strony wysyłającej (rządu innego państwa) – stypendia te są przyznawane cudzoziemcom, podejmującym kształcenie z reguły na podstawie umów międzynarodowych, przez ministerstwa lub instytucje danego kraju odpowiedzialne za prowadzenie wymiany akademickiej z zagranicą.

Cudzoziemcy kształcący się jako stypendyści strony polskiej lub stypendyści strony wysyłającej nie ponoszą opłat za studia.

 1. c)   bez odpłatności i świadczeń stypendialnych

O przyjęcie na kształcenie na tych warunkach finansowych aplikują cudzoziemcy, w ramach umów międzyrządowych lub programów pomocowych oferowanych określonym krajom przez polski rząd, za pośrednictwem właściwych instytucji danego państwa lub polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych.

Cudzoziemiec nie ponosi opłat za studia, ale nie otrzymuje również stypendium rządu polskiego. We własnym zakresie pokrywa koszty utrzymania w Polsce wynoszące ponad 300 euro miesięcznie.

 1. d) na zasadach odpłatności

Minimalna wysokość opłat za studia wynosi w Polsce 2000 euro za rok akademicki i jest różna w poszczególnych uczelniach. Przy opłacie za pierwszy rok obowiązuje jednorazowa opłata (rekrutacyjna) w wysokości 200 euro.

Na uzasadniony wniosek cudzoziemca rektor uczelni może obniżyć opłatę lub zwolnić z niej całkowicie.

Kształcenie na studiach prowadzonych w języku angielskim lub innych językach obcych jest odpłatne.

Cudzoziemcy polskiego pochodzenia, podejmujący na zasadach odpłatności studia w języku polskim, wnoszą opłaty obniżone o 30%.

ROZWIN

Zasady rekrutacji

Szczegółowe zasady rekrutacji na Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

DOKUMENTY NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

ETAP II

 1. Sprawdzian kwalifikacyjny z rysunku i malarstwa

Sprawdzian kwalifikacyjny rozpoczyna się sprawdzianem z rysunku, który trwa 4 godziny i polega na wykonaniu pracy rysunkowej będącej odpowiedzią na zadanie. Celem sprawdzianu z rysunku ma być wykazanie się umiejętnością postrzegania i selekcjonowania wrażeń wizualnych, dla których wykładnią może być zastana rzeczywistość (model, martwa natura lub fragmenty pejzażu). Sprawdzian z malarstwa, trwający 5 godzin, polega na wykonaniu pracy malarskiej będącej odpowiedzią na zadanie . W swej pracy kandydat prezentuje zdolność obserwacji, wrażliwość na kolor, dla których wykładnią może być sytuacja zadana (model, martwa natura lub fragmenty pejzażu).

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA KIERUNEK KURATORSTWO I TEORIE SZTUKI

Podstawę przyjęcia na studia na kierunku Kuratorstwo i teorie sztuki stanowią wyniki egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów – języka polskiego oraz drugiego wybranego przez kandydata przedmiotu (w przypadku braku dokonania wyboru uwzględniony zostanie ten z najwyższą oceną/liczbą procentową). Ustalenie wyniku postępowania rekrutacyjnego polega na ustaleniu liczby punktów, które przyznaje się kandydatowi za poszczególne formy postępowania rekrutacyjnego oraz na ustaleniu łącznej liczby punktów stanowiącej końcowy wynik uzyskany przez kandydata.

 1. Sprawdzian kierunkowy

Sprawdzian kierunkowy przeprowadzany jest odmiennie w stosunku do kandydatów na każdy kierunek studiów, składa się z prezentacji wybranych prac artystycznych oraz ich autoprezentacji. Temat lub hasło ustalane na sprawdzian kierunkowy dla poszczególnych kierunków studiów lub specjalności ustalane są przez trzyosobowe komisje powołane przez Dziekana właściwego wydziału.

Opłaty  za studia

Studenci zagraniczni studiujący w języku polskim ponoszą następujące opłaty:

 • za studia pierwszego stopnia: 2000 euro na rok, z możliwością rozłożenia na raty
 • za studia drugiego stopnia: 3000 euro na rok, z możliwością rozłożenia na dwie raty

Cudzoziemcy chcący podjąć studia w języku polskim są w procesie rekrutacyjnym  zobowiązani udokumentować swoją znajomość języka polskiego.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2015 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa z dnia 27 lipca 2005
 • Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych. Obwieszczenie