dr Jakub Żmidziński, ad.

Kontakt:
zmidzinski@uap.edu.pl


Obszar moich zainteresowań naukowych obejmuje zarówno literaturoznawstwo, jak i nauki o kulturze. Jako literaturoznawca zajmuję się przede wszystkim motywem gór oraz problemem muzyczności literatury. Obecnie pracuję nad książką habilitacyjną, dotyczącą koncepcji muzyki w twórczości Stanisława Vincenza. W ramach nauk o kulturze dotykam zagadnień mitu i rytuału. Z tymi zainteresowaniami ściśle wiąże się badanie pogranicza sztuk wizualnych, muzyki, literatury i sztuk performatywnych.

Prócz tego zajmuję się animacją kultury, od lat organizując cykliczne spotkania w ramach poznańskiej Galerii Spotkań (koncerty, wykłady i prelekcje, prezentacje twórczości i rozmowy z artystami), wydałem ponadto trzy książki poetyckie.

Wybrane publikacje:

 • „Quia symphonialis est anima”. O pewnych relacjach muzyki ze słowem i światłem, „Zeszyty Artystyczne” 29/2016, s. 181-190 [w druku].
 • Porządkowanie doświadczeń – stwarzaniem duszy (soul-making)?Rytualny wymiar sztuki i arteterapii w perspektywie psychologii realnej (współautor: A. Pankalla), „Zeszyty Artystyczne” 27, grudzień 2015, s. 79-98.
 • Fłojera grała pierwsza. Muzyka w Na wysokiej połoninie Stanisława Vincenza a muzyka huculska, „Góry – literatura – kultura”, t. 9 pod red. E. Grzędy, Wrocław 2015, s. 205-224.
 • Tyrańska władza muzyki? O psychologicznym wymiarze rytuału, [w:] Homo religiosus a psychologia, red. A. Pankalla, Poznań 2015, s. 71-86.
 • Światowe granie – motyw wiatru. Pejzaż dźwiękowy Karpat Wschodnich w prozie Stanisława Vincenza, „Góry – literatura – kultura”, t. 7 pod red. E. Grzędy, Wrocław 2013, s. 101-119.
 • Karpaty Vincenza. Mit – góry – literatura, „Góry – literatura – kultura”, t. 6 pod red. E. Grzędy, Wrocław 2012, s. 79-94.
 • Przewodnik jako scenariusz rytuałów turystycznych (na podstawie dawnych bedekerów pienińskich). Narodziny pewnej religii, „Napis”, seria XVI, 2010, s. 277-293.
 • Pieniny w literaturze polskiej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, ss.367.
 • Zmysły modernistów. Muzyka w zwierciadle sztuki [w:] Modernizm w lustrze współczesności, red. Jacek Jagielski, Grażyna Gajewska, Gniezno 2006, s. 40-44.

prowadzone wykłady i inne zajęcia: urlop naukowy 2016/2017

 • główne problemy kultury
 • wiedza o kulturze
 • fakultet: muzyczność i korespondencje sztuk
 • seminarium licencjackie