Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2018 r. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nasza Uczelnia rozpoczęła proces wdrażania nowej ustawy. W tym celu, w dniu 24 września 2018 r., Zarządzeniem Nr 110/2017/2018 powołałem Zespół ds. wdrażania na Naszym Uniwersytecie przepisów nowej ustawy. Zespołowi przewodniczy Prorektor ds. studenckich dr hab. Piotr Szwiec, prof. nadzw. UAP. Do prac Zespołu należy przede wszystkim opracowanie szeregu projektów dokumentów, w tym min. dotyczących:
 ustroju Uczelni, 
 struktury organizacyjnej wraz z zadaniami/kompetencjami poszczególnych organów, stanowisk, jednostek itp.
 regulaminu organizacyjnego UAP,
 regulaminu pracy,
 koncepcji funkcjonowania szkoły doktorskiej,
 zasad składania oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie,
 regulaminu szkoły doktorskiej, 
 regulaminu studiów,
 regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów, doktorantów,
 dostosowanie programów studiów i organizacji potwierdzania efektów kształcenia,
 zasad podziału subwencji, w tym na jednostki oraz na działalności,
 regulaminu wynagradzania,
 nowych zasad naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 zasad gospodarowania środkami własnymi.
Nowe przepisy traktujemy przede wszystkim jako ogromną szansę dla naszej Uczelni w zakresie rozwoju, doskonalenia oferty a także sprawnej wewnętrznej organizacji Uniwersytetu. Wdrażanie ustawy trwać będzie przez kolejnych kilka lat i mam pełną świadomość ogromu prac i wyzwań jakie są przed Nami.

Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
prof. dr hab. Wojciech Hora, prof. zw. UAP


Podstawowe założenia Ustawy 2.0

Ustawa 2.0 zastąpiła cztery dotychczasowe ustawy: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich.

Ewaluacja

Ustawa uzależnia wiele możliwości uczelni od wyników ewaluacji badań naukowych, prowadzonej co cztery lata przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN). Obowiązywać będzie 5 ocen (w kolejności od najlepszej: A+, A, B+, B, C). Ewaluacji podlegać będą nie jak dotąd wydziały uczelni, ale działalność naukowa uczelni prowadzona w danych dyscyplinach.

Ustawa dzieli uczelnie na akademickie i zawodowe. Aby zaliczyć się do tej pierwszej grupy, uczelnia musi uzyskać kategorię naukową A+, A lub B+ w co najmniej 1 dyscyplinie. Uczelniami zawodowymi będą pozostałe uczelnie, które prowadzą kształcenie uwzględniające potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego. Mogą one prowadzić kształcenie na studiach wyłącznie o profilu praktycznym i nie mogą prowadzić szkół doktorskich.
Uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w danej dyscyplinie posiadać będzie uczelnia, instytut PAN, badawczy lub międzynarodowy, jeśli uzyska w danej dziedzinie kategorię A+, A lub B+.
Ministerstwo nauki wydało rozporządzenie zakładające nowy podział dyscyplin. Uczelnia, która będzie miała w danej dyscyplinie ocenę B lub C, będzie musiała uzyskać zgodę ministra na otwarcie tam nowego kierunku studiów.

Statut

Najważniejszym wyzwaniem, przed którym stoi nasza Uczelnia, jest przygotowanie nowego statutu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W myśl Ustawy 2.0 waga tego dokumentu zasadniczo wzrasta, ponieważ to w statucie powinny znaleźć się rozstrzygnięcia takich kwestii, jak:
 sposób powoływania i odwoływania organów uczelni, w tym podmioty uprawnione do wskazywania kandydatów na rektora oraz sposób organizowania wyborów do organów uczelni,
 skład rady uczelni oraz senatu,
 zasady i tryb funkcjonowania rady uczelni, senatu i kolegium elektorów,
 zasady sprawowania wewnętrznego nadzoru nad aktami wydawanymi przez organy uczelni,
 typy jednostek organizacyjnych uczelni,
 funkcje kierownicze w uczelni,
 zasady powoływania osób do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni i ich odwoływania,
 tryb nadawania tytułu doktora honoris causa,
 zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez uczelnię,
 zasady dysponowania mieniem uczelni,
 tryb nadawania regulaminu organizacyjnego,
 przepisy porządkowe dotyczące odbywania zgromadzeń.
W nowej ustawie zawartych jest mniej szczegółowych zapisów niż w dotychczas obowiązującej. Oznacza to, że więcej spraw dotyczących działania uczelni, Uczelnie będą mogły regulować w swoich statutach. Ustawa daje uczelniom swobodę decydowania o tym, jakie jednostki organizacyjne będą na nich istniały. Mogą to być wydziały, instytuty, katedry, zakłady, centra i kolegia.
Prace nad nowym statutem UAP muszą zakończyć się w terminie umożliwiającym jego wejście w życie 1 października 2019 roku. Będą one prowadzone przede wszystkim na forum Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, który uchwali nowy statut.

Rada Uczelni

Ustawa przewiduje utworzenie w uczelniach publicznych nowego organu – Rady Uczelni. Osoby w niej zasiadające muszą m.in. posiadać wykształcenie wyższe – z wyjątkiem Przewodniczącego Samorządu Studentów UAP, który z racji pełnionej funkcji jest także członkiem Rady, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe, a także nie mogą w chwili rozpoczęcia kadencji mieć więcej niż 67 lat. Ponadto ustawa wyklucza zasiadanie w Radzie osób, które: pełnią funkcję organu w UAP lub innej uczelni, są członkami w radzie innej uczelni lub są zatrudnione w administracji publicznej. Ustawa wprowadza też obowiązek złożenia oświadczeń lustracyjnych przez członków Rady. Nie mogą być to osoby, które pracowały w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990, pełniły w nich służbę lub współpracowały z tym organami.
W skład Rady wchodzi: 6 lub 8 osób powoływanych przez senat. Co najmniej połowa tych osób musi być spoza wspólnoty UAP. Zgodnie z zapisami ustawy Przewodniczącym Rady będzie członek pochodzący spoza wspólnoty UAP, wybrany przez Senat. Kadencja pierwszej Rady potrwa do 31 grudnia 2020 roku. Kolejne będą natomiast czteroletnie. Kadencja Rady, poza pierwszą, rozpocznie się 1 stycznia roku następnego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja Senatu.
Do zadań Rady Uczelni należeć będzie: opiniowanie projektów – statutu oraz strategii uczelni; monitorowanie gospodarki finansowej uczelni; monitorowanie zarządzania uczelnią; wskazywanie kandydatów na rektora po zaopiniowaniu przez senat; opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni.

Rektor

Rektora wybierać będzie kolegium elektorów. Do zadań Rektora należeć ma m.in. reprezentowanie uczelni, zarządzanie nią, przygotowywanie projektu statutu oraz projektu strategii uczelni, sprawozdawanie z realizacji strategii uczelni, polityka kadrowa, tworzenie szkół doktorskich, prowadzenie gospodarki finansowej uczelni. Rektor nadawać ma też regulamin organizacyjny uczelni, w którym określona będzie struktura organizacyjna uczelni.

Senat

Senat uczelni mają tworzyć profesorowie (co najmniej 50 proc. składu), nauczyciele akademiccy i inni pracownicy (minimum 25 proc.) oraz studenci i doktoranci (co najmniej 20 proc. składu). Do zadań Senatu należy m.in.: uchwalanie statutu i regulaminu studiów, uchwalanie strategii uczelni, powoływanie i odwoływanie członków Rady Uczelni, opiniowanie kandydatów na Rektora, przeprowadzanie oceny funkcjonowania uczelni, formułowanie rekomendacji dla Rady Uczelni i Rektora, nadawanie stopni doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu doktora honoris causa, ustalanie programów: studiów i programów kształcenia w szkołach doktorskich, określanie sposobu i trybu potwierdzania efektów uczenia się.

Studenci

Podstawą przyjęć na studia I stopnia ma być egzamin maturalny, ale uczelnia będzie mogła zarządzić egzamin wstępny w zakresie przedmiotów nieobjętych maturą lub jeśli konieczne jest sprawdzenie predyspozycji artystycznych.

Przy rekrutacji na studia uczelnia będzie musiała podać pełen katalog i wysokość opłat, jakie musi ponieść w ramach studiów student.

Lustracja

Ustawa 2.0 zawiera również przepisy dotyczące lustracji. Osoba, która pracowała w organach bezpieczeństwa, współpracowała z nimi lub odbywała w nich służbę między rokiem 1944 a 1990, nie będzie mogła otrzymać tytułu profesora. Nie zostanie też Rektorem ani członkiem Rady Uczelni, kolegium elektorów czy senatu, nie będzie mogła pełnić funkcji w ogólnopolskich instytucjach szkolnictwa wyższego i nauki.
Ustawa zakłada, że prawomocne orzeczenie sądu o złożeniu niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego profesora, skutkuje tym, że utraci on ten tytuł.

Finansowanie

Zmienić się ma też model finansowania szkolnictwa wyższego i nauki. Środki na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego (kształcenie studentów, utrzymanie uczelni, rozwój zawodowy kadry) oraz potencjału badawczego (m.in. prowadzenie działalności naukowej, zakup aparatury czy infrastruktury poniżej 500 tys. zł, studia doktorskie, komercjalizacja) przyznawane będą w postaci subwencji. A to oznacza, że uczelnie nie będą miały tych pieniędzy przydzielonych odgórnie na osobne portfele. Będą mogły więc swobodniej niż dotąd decydować, na co konkretnie przeznaczą otrzymane środki. Pieniądze te, jeśli są niewykorzystane w danym roku kalendarzowym – przechodzą na rok następny.
Środki kierowane będą do uczelni, a nie – jak dotychczas – do jej jednostek organizacyjnych (np. wydziałów).
Ustawa zakłada, że środki planowane w budżecie na finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki będą corocznie waloryzowane. Wskaźnik waloryzacji w 2019 r. wynosi 1,25, a od roku 2020 do 2028 ulega on zwiększeniu corocznie o 0,1. Ustawa zakłada, że środki na naukę i szkolnictwo wyższe nie mogą być niższe niż w roku poprzednim.

Wybrane elementy harmonogramu wdrażania zmian wynikających z ustawy z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(zwana dalej Ustawą 2.0)

1 października 2018 r.
Utrata uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego jednostek organizacyjnych z kategorią naukową C lub nieposiadających kategorii naukowej. Uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego będą nadawane w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3, na podstawie dotychczasowych przepisów, ale z zastosowaniem nowych wymagań dotyczących ewaluacji:
1) uprawnienia do nadawania stopnia doktora nadaje się podmiotowi zatrudniającemu co najmniej 12 osób posiadających co najmniej stopień doktora, dla których ten podmiot jest podstawowym miejscem pracy, reprezentujących dyscyplinę naukową lub artystyczną, w zakresie której podmiot ma otrzymać uprawnienie;
2) uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nadaje się podmiotowi zatrudniającemu co najmniej 12 osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2 lub art. 226 ustawy, o której mowa w art. 1, dla których ten podmiot jest podstawowym miejscem pracy, reprezentujących dyscyplinę naukową lub artystyczną, w których zakresie podmiot ma otrzymać uprawnienie. Dla postępowań wszczętych i niezakończonych przed 1.10.2018 r. uczelnia wchodzi w prawa strony, gdy procedura prowadzona była na wniosek jednostki organizacyjnej. Stanowisko profesora zwyczajnego, w rozumieniu PSW, staje się stanowiskiem profesora w rozumieniu Ustawy 2.0. Stanowisko profesora nadzwyczajnego i wizytującego, staje się stanowiskiem profesora uczelni w rozumieniu Ustawy 2.0.
30 listopada 2018 r.
Upływa termin na złożenie przez osoby prowadzące działalność naukową, biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej po raz pierwszy oświadczeń o reprezentowanej przez siebie dziedzinie i dyscyplinie w rozumieniu Ustawy 2.0 (art. 343 ust.7).
31 grudnia 2018 r.
Upływa termin na złożenie przez osoby prowadzące działalność naukową po raz pierwszy oświadczenia o zaliczeniu go do liczby pracowników do ewaluacji (oświadczenie o reprezentowanej przez siebie dyscyplinie).
Upływa termin na dostosowanie przez senat uczelni uchwały określającej warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na rok akademicki 2019/2020.
Upływa termin na określenie przez senaty uczelni publicznych i podania do wiadomości publicznej zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.
1 stycznia 2019 r.
Upływa termin na dostosowanie przez uczelnie umów o pracę w zakresie minimalnej wysokości wynagrodzenia
31 stycznia 2019 r.
Upływa termin na złożenie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów przez uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowe instytuty naukowe oświadczenia w sprawie przyporządkowania posiadanych uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy 2.0.
30 kwietnia 2019 r.
Upływa termin na wydanie przez Centralną Komisja do Spraw Stopni i Tytułów komunikatu o przyporządkowaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin określonych oraz o uprawnieniach przyporządkowanych do dziedzin i dyscyplin, na podstawie których w terminie do 31 grudnia 2023 r. mogą być nadawane stopnie doktora lub doktora habilitowanego. Od tego dnia nadanie stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora w nowych w dziedzinach i dyscyplinach, także dla wszczętych przed wejściem Ustawy 2.0. Do 30 września 2019 r. – rada jednostki organizacyjnej, od dnia 1 października 2019 r. – organ wskazany w statucie. Ostateczny termin wszczęcia przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego i postępowania o nadanie tytułu profesora wg starych zasad (stopnie i tytuł nadawane w nowych dziedzinach i dyscyplinach).
Ogłoszenie przez MNiSW konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.
1 maja 2019 r.
Od 1.05 do 30.09.2019 r. nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora.
31 maja 2019 r.
Upływa termin na podanie po raz pierwszy do wiadomości publicznej ustalonych przez senat zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej oraz programu kształcenia w szkole doktorskiej.
30 czerwca 2019 r.
Upływa termin na powołanie pierwszej rady uczelni przez senat (jeszcze przed upływem terminu na uchwalanie statutu, senat określa sposób powołania; rada uczelni działa do 31 grudnia 2020 r.).
30 września 2019 r.
Rady podstawowych jednostek organizacyjnych oraz kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych (wydziałów), przestają być organami uczelni i tracą kompetencje.
Prorektorzy pełnią swoje funkcje do 30 września 2019 r. Z dniem 1 października 2019 r. rektorzy wstępują w prawa i obowiązki kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych (wydziałów).
1 października 2019 r.
Można wszczynać postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora.
Stopień doktora albo stopień doktora habilitowanego nadaje senat lub wskazany w statucie organ. Czynności związane z postępowaniem o nadanie tytułu profesora prowadzi senat. Dzień wejścia w życie nowych statutów zgodnych z Ustawą 2.0.
Upływa termin na dostosowanie programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań Ustawy 2.0.
Upływa termin na przyporządkowanie prowadzonych kierunków studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5, a także na połączenie kilku kierunków o tym samym poziomie, profilu i nazwie kierunku.

Upływa termin na wejście w życie nowych regulaminów pracy.
Upływa termin na wejście w życie uchwalonych przez senaty regulaminy studiów.
Upływa termin na uchwalenie regulaminów szkół doktorskich na podstawie przepisów
Ustawy 2.0. Wejście w życie regulaminów szkół doktorskich.
1 stycznia 2020 r.
Upływa termin na uchwalenie regulaminu samorządu studenckiego.
31 marca 2020 r.
Upływa termin dla rektorów na wprowadzenie do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (POL-on) danych o pracownikach (aktualizacja za okres od dnia wejścia w życie Ustawy 2.0). Wprowadzenie danych o osiągnięciach naukowych i artystycznych – także za okres od 1
stycznia 2017 r. do dnia wejścia w życie Ustawy 2.0.
1 stycznia 2021 r.
Rada Doskonałości Naukowej wstępuje w prawa Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów będącej stroną w postępowaniach sądowych. Rozpoczyna się pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej, obejmująca lata 2017 2020.
31 grudnia 2021 r.
Postępowania habilitacyjne, postępowania o nadanie tytułu profesora oraz przewody doktorskie niezakończone do 31.12.2021 r. odpowiednio umarza się albo zamyka się.
31 grudnia 2023 r.
Upływa termin na prowadzenie studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 na starych zasadach. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi do 30 września 2019 r. prowadzą rady jednostek, natomiast od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. – podmioty wskazane w statucie.

Przydatne linki:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce =>

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce =>

Rozporządzenia MNISW:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego =>

Szkolenia w MNiSW =>

Ważne komunikaty MNiSW:

Wnioski i pytania do Zespołu należy kierować za pośrednictwem Biura Rektora.

Pytania i wnioski związane z Ustawą 2.0 kierowane do MNiSW należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem Rektora UAP.


Aktualizacja:

W ostatnich dniach odbyły się pierwsze, z zaplanowanego cyklu spotkań, Rektora oraz członków zespołu ds. wdrażania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce na UAP, z przedstawicielami pracowników naukowych na wszystkich Radach Wydziałów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Celem niniejszych spotkań jest bieżące informowanie pracowników UAP o pracach prowadzonych na Naszej uczelni w związku z wejściem w życie nowych regulacji prawnych wyjaśnienie wątpliwości oraz omówienie niejasnych kwestii.

Na dotychczasowych spotkaniach przedstawiono m.in. najważniejsze założenia w/w ustawy oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także ogłoszonych już rozporządzeń uszczegóławiających zapisy powyższych aktów prawnych. Ponadto omówione zostały poszczególne etapy przyszłych prac, zmierzające do przystosowania Naszej Uczelni do nowych wymogów prawnych. Rozmawiano także o konieczności złożenia oświadczeń o reprezentowanej dyscyplinie artystycznej / naukowej przez pracowników naukowych naszej uczelni, jak i o konieczności złożenia upoważnienia do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową na naszej uczelni – tzw. oświadczenie o liczbie N. Na spotkaniach omówiono szereg aspektów związanych z w/w dokumentami. Celem usprawnienia składania w/w oświadczeń Rektor wydał zarządzenie (do pobrania poniżej) wraz z opracowanymi wzorami oświadczeń.


ZARZĄDZENIE NR 19 2018 2019

Monografia Artystyczna w świetle Ustawy 2.0