1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji a następnie wypełnić Kartę Kandydata.

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia stacjonarne II stopnia
♥ START 15.03.2021
♠ KONIEC 28.06.2021

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

♥ (bez udziału Kandydata)

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z jednego etapu i polega na przesłaniu drogą elektroniczną przez Kandydata portfolio oraz listu motywacyjnego. Portfolio powinno być zamkniętym plikiem PDF o objętości nieprzekraczającej 100 MB:

a.Portfolio, które powinno zawierać dokumentację prac realizowanych podczas studiów pierwszego stopnia, artystycznych i kierunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem licencjackiej pracy dyplomowej lub inżynierskiej.

b.List motywacyjny ma uzasadniać wybór kierunku studiów 2 stopnia – Wzornictwo i wykazać predyspozycje kandydata do zajmowania się tym obszarem aktywności twórczej. Nie powinien przekraczać liczby 3600 znaków wraz ze spacjami, czyli mieścić się maksymalnie na 2 stronach A4


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 40 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:
a.za portfolio – do 20 punktów,
b.za list motywacyjny – do 20 punktów.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni będzie podany w Panelu Kandydata

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne II stopnia 

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Architektury i Wzornictwa – budynek C pok. 405 (mapa).

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata, magistra lub inżyniera
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne II stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie