1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji oraz Kartę Kandydata.

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ i ZAŁĄCZENIA PORTFOLIO ORAZ LISTU MOTYWACYJNEGO:
studia stacjonarne I stopnia
♥ START 15.03.2021
♠ KONIEC 16.06.2021

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

(bez udziału Kandydatów)
Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z jednego etapu i polega na załączeniu drogą elektroniczną portfolio, które powinno być zamkniętym plikiem PDF nie przekraczającym objętości 100 MB oraz listu motywacyjnego;

a.Portfolio, które powinno zawierać łącznie dokumentację zdjęciową nie mniej niż 15 prac, w tym: min. 5 prac rysunkowych, min. 5 prac malarskich i min. 5 prac kierunkowych. Prace artystyczne na formacie min. 50×70 cm powinny być wykonane w technice rysunku (ołówek, węgiel, pastele) lub malarskiej (farby plakatowe, akrylowe, olejne, akwarele). Przez prace artystyczne rozumie się: pejzaże, studium martwej natury, studium postaci i prace z wyobraźni. Prace kierunkowe na formacie 50×70 cm realizowane w technice rysunku (ołówek, cienkopis, pisak) powinny pokazywać umiejętność stosowania techniki odręcznego rysunku perspektywicznego i aksonometrycznego. Przez prace kierunkowe rozumie się rysunkowe przedstawienie przedmiotów z własnego otoczenia, projektowaniem których zajmuje się szeroko rozumiane wzornictwo. Dopuszcza się dodatkowe zaprezentowanie 5 dowolnych prac: rysunków, wizualizacji, animacji, modeli, prototypów zrealizowanych przez kandydata w ramach poszerzenia prezentacji własnej osobowości. 

b.List motywacyjny, ma uzasadniać wybór kierunku studiów – wzornictwo i wykazać predyspozycje kandydata do zajmowania się tym obszarem aktywności twórczej. Nie powinien przekraczać liczby 1800 znaków wraz ze spacjami, czyli mieścić się na 1 stronie A4.


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 30 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:
a.za portfolio – do 20 punktów,
b.za list motywacyjny – do 10 punktów.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne I stopnia

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Architektury i Wzornictwa – budynek C, pok. 405 (mapa)

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne I stopnia najpóźniej

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie