1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji oraz Kartę Kandydata.

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ i ZAŁĄCZENIA PORTFOLIO ORAZ LISTU MOTYWACYJNEGO:
studia stacjonarne I stopnia
♥ START 15.03.2021
♠ KONIEC 16.06.2021

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa etapy.

Etap pierwszy: 28.06.2021
Polega na przeglądzie prac Kandydata dostarczonych drogą elektroniczną oraz zapoznanie się z listem motywacyjnym:

a. Portfolio przesłane jako zamknięty plik PDF nie powinno przekraczać pojemności 100 MB i powinno zawierać: 

  • rysunki postaci z modela (format cyfrowy – pdf, jpg, png –  minimalna wielkość – 1200 piks. krótszy bok; maksimum 3MB / plik) | minimum 5, maksimum 10 prac;
  • rzeźbiarskie studium portretowe (format cyfrowy – pdf, jpg, png –   minimalna wielkość – 1200 piks. krótszy bok; maksimum 3MB / plik)  | minimum 5 prac lub zamiennie studium popiersia lub postaci w dowolnej skali;
  • prace własne dowolne wskazujące na szczególne zainteresowania kierunkiem, np. małe formy rzeźbiarskie; format cyfrowy – pdf, jpg, png –   minimalna wielkość – 1200 piks. krótszy bok; maksimum 3MB / plik) w przypadku absolwenta Liceum Plastycznego uwzględniające pracę dyplomową. Dokumentacja powinna być wykonana w sposób umożliwiający kompleksowy ogląd rzeźby (z czterech stron: przód-bok-1/3- tył); format nie mniejszy niż 1200 piks. krótszy bok; maksimum 3MB / plik).

b.List motywacyjny powinien zawierać:

 • krótki życiorys ze wskazaniem doświadczeń związanych z wybranym kierunkiem studiów np. ukończenie Liceum Sztuk Plastycznych, uczestnictwo w zajęciach kół zainteresowań związanych z plastyką, szczególny kontakt ze sztuką konkretnego artysty;
 • powody decyzji o wyborze rzeźby jako kierunku przyszłych studiów;
 • ocena własnych predyspozycji, które pozwolą odnaleźć się na wybranym kierunku wymagającym działań kreatywnych opartych o systematyczną pracę;    
 • osiągnięcia związane z rzeźbą, charakterystyka własnych prac, udział w konkursach, wystawach etc.;
 • pasje i zainteresowania spoza obszaru rzeźby;
 • przedstawienia własnego środowiska – miasta, wsi pod kątem dostępu do zjawisk związanych z kulturą (muzea, galerie, domy i ośrodki kultury, biblioteki);
 • scharakteryzowanie oglądanej w ostatnim czasie wystawy, spektaklu teatralnego, filmu lub przeczytanej książki. Wskazanie interesujących i inspirujących wątków;
 • informacje, które pomogły w wyborze Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu jako miejsca przyszłych studiów;
 • cele i plany związane z charakterem uczelni i własnymi aspiracjami możliwymi do realizowania na Wydziale Rzeźby.

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 10 pkt ) zostaną zaproszeni do kolejnego etapu  drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi: 30.06.2021, od godz. 10:00 
Polega na rozmowie kwalifikacyjnej z Kandydatem przeprowadzonej drogą online. Rozmowa będzie dotyczyć listu motywacyjnego, portfolio oraz ogólnych zagadnień związanych z kulturą i sztuką ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby.
Kandydaci powinni przygotować autoprezentację trwającą do 10 min. oraz dodatkowo przeznaczyć czas na dyskusję.
Sekretarz Wydziałowej Komisji Egzaminującej poinformuje kandydatów o kolejności przeprowadzonych rozmów.


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 30 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:
a.za prezentację portfolio – do 20 punktów,
b.za rozmowę kwalifikacyjną – do 10 punktów.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne I stopnia

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Rzeźby – budynek C, pok. 402 (mapa)

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne I stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie