1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji a następnie Kartę Kandydata.

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ i WGRANIA PORTFOLIO ORAZ LISTU MOTYWACYJNEGO:
studia stacjonarne II stopnia

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa etapy;

Etap pierwszy (bez udziału Kandydata):

(Uwaga: Z przyczyn technicznych załączanie dokumentów możliwe będzie od 27.05):
Polega na przeglądzie portfolio dostarczonego drogą elektroniczną oraz zapoznanie się z listem motywacyjnym. Portfolio powinno być zamkniętym plikiem PDF o objętości nieprzekraczającej 100 MB

a.Portfolio, które powinno zawierać przede wszystkim prace rzeźbiarskie z uwzględnieniem licencjackiej pracy dyplomowej, a także pozostałe działania twórcze.  W przypadku, gdy Kandydat nie posiada dyplomu licencjackiego z zakresu sztuk pięknych, musi przedstawić poszerzone portfolio uwzględniające prace rzeźbiarskie, w tym studium z natury. 

Dokumentacja powinna być wykonana w sposób umożliwiający kompleksowy ogląd rzeźby (z czterech stron: przód-bok-1/3- tył); format nie mniejszy niż 1200 piks. krótszy bok; maksimum 3MB / plik).

b.List motywacyjny, który powinien zawierać:

 • krótki życiorys ze wskazaniem doświadczeń związanych z wybranym kierunkiem studiów np. ukończenie studiów licencjackich lub uczestnictwo w zajęciach kół zainteresowań związanych ze sztuką, szczególny kontakt z twórczością konkretnego artysty;
 • powody decyzji o wyborze rzeźby jako kierunku przyszłych studiów;
 • ocena własnych predyspozycji, które pozwolą odnaleźć się na wybranym kierunku wymagającym działań kreatywnych opartych o systematyczną i samodzielną pracę;    
 • osiągnięcia związane z rzeźbą, charakterystyka własnych prac, udział w konkursach, wystawach etc.;
 • pasje i zainteresowania spoza obszaru rzeźby;
 • przedstawienia własnego środowiska – miasta, wsi pod kątem dostępu do zjawisk związanych z kulturą (muzea, galerie, domy i ośrodki kultury, biblioteki);
 • scharakteryzowanie oglądanej w ostatnim czasie wystawy, spektaklu teatralnego, filmu lub przeczytanej książki. Wskazanie interesujących i inspirujących wątków;
 • informacje, które pomogły w wyborze Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jako miejsca przyszłych studiów;
 • cele i plany związane z charakterem uczelni i własnymi aspiracjami możliwymi do realizowania na Wydziale Rzeźby.

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 10 pkt) zostaną zaproszeni do kolejnego etapu  drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi:
♥ 

Polega na rozmowie kwalifikacyjnej z Kandydatem przeprowadzonej drogą online. Rozmowa będzie dotyczyć listu motywacyjnego, portfolio oraz ogólnych zagadnień związanych z kulturą i sztuką ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby.

Rozmowa z wybranymi kandydatami poprzez platformę meet.
Kandydaci powinni przygotować autoprezentację trwającą do 10 min. plus czas przeznaczony na dyskusję.
Sekretarz wydziałowej komisji egzaminującej poinformuje kandydatów o kolejności przeprowadzonych rozmów


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 40 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji w dwóch zakresach:
a.za przedstawione prace – do 20 punktów,
b.za rozmowę kwalifikacyjną – do 20 punktów.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne II stopnia

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Rzeźby – budynek C pok. 402 (mapa).

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata, magistra lub inżyniera
 • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne II stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie