1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji oraz Kartę Kandydata.

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ i ZAŁĄCZENIA PORTFOLIO ORAZ LISTU MOTYWACYJNEGO:
studia stacjonarne I stopnia
♥ START 15.03.2021
♠ KONIEC 16.06.2021

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

♥ (bez udziału Kandydatów)

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z jednego etapu i polega na dostarczeniu przez Kandydata drogą elektroniczną następujących rodzajów portfolio, które powinny być zamkniętymi plikami PDF nieprzekraczającymi objętości 100 MB oraz listu motywacyjnego (uzasadnienia):

  • „Portfolio artystyczne” złożone z prac (wedle uznania: malarstwo, rysunek, szybkie szkice studyjne, rzeźba, plakat, tkanina artystyczna etc.) w formie skanów lub zdjęć złożonych w wielostronicowy PDF z ponumerowanymi stronami – maksymalnie 30 pozycji
  • „Opis portfolio artystycznego” zawierający informacje o wymiarach i technice zamieszczonych prac w formie listy (plik tekstowy PDF), gdzie numery poszczególnych pozycji odpowiadają numerom stron pliku portfolio (ewentualnie dopuszcza się wprowadzenie opisów bezpośrednio w pliku portfolio)
  • Ewentualne „Portfolio kierunkowe” (jeżeli kandydat prowadzi działania związane z wzornictwem, projektowaniem mebla, małą architekturą etc.) w formie skanów lub zdjęć złożonych w wielostronicowy PDF z ponumerowanymi stronami – maksymalnie 15 pozycji
  • „Opis portfolio” kierunkowego zawierający informacje o wymiarach i technice zamieszczonych prac w formie listy (plik tekstowy PDF), gdzie numery poszczególnych pozycji odpowiadają numerom stron pliku portfolio (ewentualnie dopuszcza się wprowadzenie opisów bezpośrednio w pliku portfolio)
  • Uzasadnienie – „dlaczego chcę studiować na Kierunku Projektowanie Mebla” – plik tekstowy PDF maksymalnie 2 000 znaków ze spacjami.

W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 30 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:
a.za portfolio – do 20 punktów,
b.za uzasadnienie – do 10 punktów.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

pamiętaj

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne I stopnia

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Architektury i Wzornictwa – budynek C, pok. 405 (mapa)

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne I stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie