1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny tj.Kartę Kandydata.

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia stacjonarne II stopnia
♥ START 15.03.2021
♠ KONIEC 28.06.2021

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny – kierunkowy składa się z rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej drogą online. W trakcie rozmowy kandydat prezentuje załączone wcześniej portfolio z dokumentacją swoich prac i działań artystycznych (zamknięty plik PDF nieprzekraczający objętość 100 MB) ze szczególnym uwzględnieniem licencjackiej pracy dyplomowej i list motywacyjny:

a.Portfolio, które powinno zawierać: do 10 prac malarskich i do 10 prac rysunkowych w dowolnym formacie. Każda praca powinna zawierać opis: technika, format, rok powstania (np. olej na płótnie 100×70 cm, rok 2020). Dodatkowo portfolio musi zawierać także dokumentację praktycznej licencjackiej pracy dyplomowej

b.List motywacyjny, który powinien składać się z następujących części:

  • Imię, nazwisko, data urodzenia
  • Przebieg edukacji
  • Wykaz osiągnięć (nagrody, udział w konkursach) – jeśli dotyczy
  • Zainteresowania
  • Uzasadnienie wyboru kierunku studiów  (do 1500 znaków)

Rozmowa kwalifikacyjna powinna wykazać, czy kandydat posiada znajomość podstawowych pojęć i zagadnień formalno-warsztatowych z zakresu malarstwa oraz ogólną wiedzę o sztuce dawnej i współczesnej.

Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju na wybranym kierunku


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 40 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji w dwóch zakresach:
a. za przedstawione prace – do 20 punktów,
b. za rozmowę kwalifikacyjną – do 20 punktów,

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne II stopnia

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Malarstwa i Rysunku – budynek C pok. 403 (mapa).

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata, magistra lub inżyniera
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne II stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie