1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji oraz Kartę Kandydata.

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ i ZAŁĄCZENIA PORTFOLIO ORAZ LISTU MOTYWACYJNEGO:
studia stacjonarne I stopnia
♥ START 15.03.2021
♠ KONIEC 16.06.2021

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa etapy. 

Etap pierwszy:

Polega na przeglądzie prac rysunkowych i malarskich kandydata, (max. 10 prac malarskich i max. 10 prac rysunkowych) dostarczonych drogą elektroniczną oraz zapoznanie się z listem motywacyjnym:

a.Portfolio powinno zawierać: do 10 prac malarskich i do 10 prac rysunkowych w dowolnym formacie. Każda praca powinna zawierać opis: technika, format, rok powstania (np. olej na płótnie 100x70cm, rok 2020). Portfolio – jako zamknięty plik PDF nie powinno przekraczać pojemności 100 MB.
b.List motywacyjny powinien składać się z następujących części:

  • Imię, nazwisko, data urodzenia
  • Przebieg edukacji
  • Wykaz osiągnięć (nagrody, udział w konkursach) – jeśli dotyczy
  • Zainteresowania
  • Uzasadnienie wyboru kierunku studiów  (do 1500 znaków)

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 10 pkt ) zostaną zaproszeni do kolejnego etapu  drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus. Ogłoszenie wyników nastąpi………..

Etap drugi:

Polega na rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem, przeprowadzonej drogą online

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, połączona z prezentacją nadesłanych prac, ma na celu weryfikację jego zdolności plastycznych, predyspozycji intelektualnych oraz wiedzy o sztuce i kulturze.


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 30 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:
a. za prezentację prac rysunkowych i malarskich – do 20 punktów,
b. za rozmowę kwalifikacyjną – do 10 punktów.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni będzie podany w Panelu Kandydata

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne I stopnia

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Malarstwa i Rysunku – budynek C, pok. 403 (mapa)

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne I stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie