1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji. 

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia stacjonarne I stopnia
♥ START 15.03.2021
♠ KONIEC 12.07.2021

rejestracja kandydata

2. postępowanie rekrutacyjne

Podstawę przyjęcia na studia na kierunku Kuratorstwo i Teorie Sztuki stanowią wyniki egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów – języka polskiego oraz drugiego wybranego przez kandydata przedmiotu (w wypadku braku dokonania wyboru uwzględniony zostanie ten z najwyższą oceną/liczbą procentową). Obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, którzy podejmują studia na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich uwzględnia się, w przypadku braku języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.

TERMIN OBRAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

 

Termin obrad komisji rekrutacyjnej na studia stacjonarne I stopnia KIERUNEK KURATORSTWO I TEORIE SZTUKI (obrady odbywają się bez uczestnictwa kandydatów).

opłata

85 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne I stopnia 

Po zakończeniu obrad Komisji Rekrutacyjnej zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Edukacji i Kuratorstwa – budynek C, pok. 403 (mapa)

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości.
    Dokument należy dodać w formacie PDF w panelu kandydata
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne I stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie