1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny tj. Kartę Kandydata.

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ i ZAŁĄCZENIA PORTFOLIO ORAZ LISTU MOTYWACYJNEGO:
studia stacjonarne I stopnia
♥ START 12.03.2021
♠ KONIEC 16.06.2021

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa etapy:

Etap pierwszy:
Polega na przeglądzie portfolio dostarczonego wcześniej drogą elektroniczną oraz zapoznanie się z listem motywacyjnym. Portfolio powinno być zamkniętym plikiem PDF o objętości nieprzekraczającej 30 MB:

a.Portfolio:
– prezentacja do 20 prac artystycznych w tym minimum 3 prace wideo/filmowe (zapisane jako linki do filmów umieszczonych na platormach: youtube, vimeo, soundcloud, google drive, dropbox, itp) wraz z krótkim opisem wyjaśniającym technikę, parametry i idee poszczególnych prac (prace mogą składać się z cykli). Wszystko razem zapisane w wielostronicowym pliku PDF o łącznej objętości nie przekraczającej 30 MB

b.List motywacyjny
– nie więcej niż 1800 znaków ze spacjami zapisany w pliku PDF.

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 10 pkt ) zostaną zaproszeni do kolejnego etapu  drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi:
Polega na rozmowie kwalifikacyjnej z Kandydatem, przeprowadzonej drogą online, i która powinna dać możliwość zwięzłego poznania zainteresowań kandydata i określić jego potencjał twórczy.


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 40 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:
a. za portfolio – do 15 punktów,
b.za list motywacyjny – do 5 punktów
c.za rozmowę kwalifikacyjną – do 20 punktów.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne I stopnia

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Sztuki Mediów – budynek C, pok. 402 (mapa)

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne I stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie