1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji oraz Kartę Kandydata.
TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ i ZAŁĄCZENIA PORTFOLIO NA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA:
♥ START 15.03.2021
♠ KONIEC 12.07.2021


rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

    ♣ 14.07 – 15.07.2021

Sprawdzian kierunkowy składa się z rozmowy kwalifikacyjnej online z prezentacją portfolio zawierającego dokumentację dotychczasowych projektów i realizacji kandydata z zakresu grafiki projektowej, ze szczególnym uwzględnieniem licencjackiej pracy dyplomowej (praktycznej) oraz z przeglądu prac graficznych, rysunkowych lub malarskich (maksymalnie 20 prac). Portfolio powinno być jednym (wielostronicowym) plikiem PDF o objętości nieprzekraczającej 50 MB.

Prezentacja powinna także wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, a zwłaszcza dyscypliną będącą przedmiotem studiów.
Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju na wybranym kierunku.

Kandydaci niebędący absolwentami UAP zobowiązani są do przedstawienia dokumentacji przebiegu dotychczasowych studiów (indeks lub suplement).


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 30 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:
a. za prezentację portfolio – do 20 punktów,
b.za rozmowę kwalifikacyjną – do 10 punktów.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów niestacjonarnych studiów II stopnia

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w terminie w 15.07-23.07.2021 w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych – budynek C pok. 404 (mapa).

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata, magistra lub inżyniera
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA:

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

Regulaminu organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na rok akademicki 2021/2022