1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji oraz Kartę Kandydata.

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ i ZAŁĄCZENIA TECZKI PRAC STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA:
♥ START 15.03.2021
♠ KONIEC 05.07.2021

♦ pamiętaj

Nie ma możliwości załączenia portfolio po upłynięciu terminu rejestracji internetowej!

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

06 – 09.07.2021

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z dwóch etapów;

Etap pierwszy:
07.07.2021

Polega na przeglądzie prac (maksymalnie 13 prac) dostarczonych przez Kandydata drogą elektroniczną w jednym (wielostronicowym) pliku PDF o objętości nieprzekraczającej 50 MB:

Teczka prac powinna zawierać fotografie/skany następujących prac: 

  • 3 prace malarskie malowane farbami olejnymi, akrylem, temperą lub akwarelą – w tym martwą naturę; oryginał na formacie od A4 do B1 (100×70 cm); wykonane bez użycia technik cyfrowych/komputerowych,
  • 5 prac rysunkowych wykonanych ołówkiem lub węglem w tym obowiązkowo rysunek całej postaci oraz martwa natura; oryginał w formacie od A4 do B1 (100×70 cm); wykonane bez użycia technik cyfrowych/komputerowych,
  • do 5 własnych prac projektowych (można zamieszczać prace wykonane przy użyciu technik cyfrowych/komputerowych) – plakaty, znaki graficzne, logo, typografia, ilustracja. Teczka w formie jednego, wielostronicowego pliku PDF o objętości nie przekraczającej 50 MB powinna zawierać na pierwszej stronie następujące  informacje:
  • Imię, nazwisko, data urodzenia, zdjęcie 
  • Nazwa ukończonej szkoły średniej oraz rok jej ukończenia
  • Ukończone studia – jeśli dotyczy

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 10 pkt) zostaną zaproszeni są do kolejnego etapu  drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus. Wyniki – 12.07.2021

Etap drugi:
 09.07.2021
Polega na rozmowie kwalifikacyjnej z Kandydatem przeprowadzonej drogą online, połączonej z prezentacją prac nadesłanych podczas rejestracji.


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 30 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:
a. za prezentację prac – do 20 punktów,
b.za rozmowę kwalifikacyjną – do 10 punktów.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni dostępny w Panelu Kandydata

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA: 12.07.2021

Po zakończeniu sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w terminie 12.07.-19.07.2021  w Dziekanacie STUDIÓW NIESTACJONARNYCH – budynek C, pok. 404 (mapa)

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • wydrukowana Karta kandydata 

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA:

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

Regulaminu organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na rok akademicki 2021/2022