1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji oraz Kartę Kandydata. 

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ i ZAŁĄCZENIA TECZKI PRAC NA STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE

♥ START 15.03.2021
♠ KONIEC 16.06.2021

Nie ma możliwości wgrania portfolio po upłynięciu terminu rejestracji internetowej.

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z dwóch etapów;

Etap pierwszy:
Polega na przeglądzie prac rysunkowych i malarskich kandydata, (max. 13 prac) dostarczonych drogą elektroniczną. Teczka prac w formie zamkniętego pliku PDF i o objętości nieprzekraczającej 100 MB, powinna zawierać fotografie/skany następujących prac: 

 • 3 prace malarskie malowane farbami olejnymi, akrylem, temperą lub akwarelą – w tym martwą naturę; oryginał na formacie od B2 (70x50cm) do B1 (100x70cm); wykonane bez użycia technik cyfrowych/komputerowych,
 • 5 prac rysunkowych wykonanych ołówkiem lub węglem w tym obowiązkowo rysunek całej postaci oraz martwa natura; oryginał w formacie od B2 (70x50cm) do B1 (100x70cm); wykonane bez użycia technik cyfrowych/komputerowych,
 • do 5 własnych prac artystycznych (można zamieszczać prace wykonane przy użyciu technik cyfrowych/komputerowych) – prace zrealizowane w technikach graficznych (grafiki cyfrowe, monotypie, linoryty, akwaforty itp.) lub innych technikach artystycznych (szkice, kolaże, ilustracje, dokumentacje działań rzeźbiarskich, kadry filmów, kadry animacji).
  T
  eczka  w formie jednego pliku PDF powinna zawierać na pierwszej stronie następujące informacje:
 • Imię, nazwisko, data urodzenia, zdjęcie 
 • Nazwa ukończonej szkoły średniej oraz rok jej ukończenia
 • Ukończone studia – jeśli dotyczy

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 10 pkt) zostaną zaproszeni do kolejnego etapu  drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi:

Polega na rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzonej z Kandydatem drogą online, połączonej z prezentacją prac nadesłanych podczas rejestracji.


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 30 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:
a. za prezentację prac – do 20 punktów,
b.za rozmowę kwalifikacyjną – do 10 punktów.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej – budynek C, pok. 403 (mapa)

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH:

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

–> Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie