1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji a następnie Kartę Kandydata.

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia niestacjonarne I stopnia
♥ START 15.03.2021
♠ KONIEC 05.07.2021

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa etapy;

Etap pierwszy:
08.07.2021

Polega na przeglądzie portfolio dostarczonego przez Kandydata drogą elektroniczną oraz zapoznanie się z listem motywacyjnym. Portfolio powinno być zamkniętym plikiem PDF o objętości nieprzekraczającej 30 MB:

a.Portfolio, zawierające samodzielne prace kandydata: prezentacja do 20 prac fotograficznych, (poszczególne prace składać się mogą z wielu fotografii), zapisane w pliku PDF o łącznej objętości nie przekraczającej 30 MB.

b.List motywacyjny, zawierający artystyczne cele i oczekiwania kandydata (nie więcej niż 1800 znaków ze spacjami) zapisane w pliku PDF.

Załączone dokumenty powinny wykazać zainteresowania kandydata/kandydatki w zakresie zagadnień związanych ze sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii.

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 10 pkt ) zostaną zaproszeni są do kolejnego etapu  drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi:
12.07.2021
Polega na rozmowie kwalifikacyjnej z Kandydatem przeprowadzonej drogą online, przedmiotem której jest omówienie prac kandydata, nadesłanych w pierwszym etapie rekrutacji za pośrednictwem systemu Akademus. Podczas rozmowy Komisja udostępni na ekranie portfolio kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna powinna wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii. Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie fotografii. Komisja uwzględnia predyspozycje kandydata do studiowania na danym kierunku – zdolność obserwacji, wrażliwość i wyobraźnię.


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 40 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:
a. za portfolio – do 15 punktów,
b.za list motywacyjny – do 5 punktów
c.za rozmowę kwalifikacyjną – do 20 punktów.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia niestacjonarne I stopnia: 15.07.2021

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w terminie 12.07.-19.07.2021  w Dziekanacie Wydziału Fotografii – budynek C, pok. 402 (mapa)

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia niestacjonarne I stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

Regulaminu organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na rok akademicki 2021/2022