1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny według instrukcji oraz Kartę Kandydata.

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia stacjonarne II stopnia
♥ START 15.03.2021
♠ KONIEC 28.06.2021

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa etapy i składa się z załączonych drogą elektroniczną przez Kandydata portfolio i listu motywacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Portfolio powinno być zamkniętym plikiem PDF o objętości nieprzekraczającej 30 MB;

Etap pierwszy:
a.portfolio zawierające samodzielne prace kandydata (prezentacja do 20 prac fotograficznych i/lub dokumentacji prac z dziedziny mediów pokrewnych; poszczególne prace składać się mogą z wielu fotografii) oraz dokumentację innych osiągnięć z dziedziny sztuki (artystycznych, kuratorskich, warsztatowych), zawodowych itp., zapisane w pliku PDF o łącznej objętości nie przekraczającej 30 Mb). 

b.list motywacyjny, zawierający artystyczne cele i oczekiwania kandydata, najważniejsze osiągnięcia twórcze / ew. doświadczenie zawodowe (nie więcej niż 1800 znaków ze spacjami) zapisane w pliku PDF.

Załączone dokumenty powinny wykazać zainteresowania kandydata w zakresie zagadnień związanych ze sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii.

W dniu sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa powinna wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii.

Etap drugi:
Rozmowa kwalifikacyjna;
Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju na kierunku fotografia.
Komisja uwzględnia predyspozycje kandydata do tworzenia na wybranym kierunku – zdolność obserwacji, wrażliwość i wyobraźnię.

Komisja rekrutacyjna dokonuje oceny załączonego w systemie Akademus portfolio i listu motywacyjnego kandydata oraz odbywającej się w trybie zdalnym (online) rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.


Maksymalna ilość punktów przyznawanych w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 40 punktów, wg następujących kryteriów:
a. za Portfolio kandydat otrzymać może maksymalnie 20 punktów
b. za List motywacyjny kandydat otrzymać może maksymalnie 5 punktów.
c. za Rozmowę kwalifikacyjną kandydat otrzymać może maksymalnie 15

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne II stopnia

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Fotografii – budynek C pok. 402 (mapa).

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata, magistra lub inżyniera
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne II stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

–>  Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie