1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować się i wypełnić Formularz Rejestracyjny oraz Kartę Kandydata.

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
studia stacjonarne I stopnia
♥ START 15.03.2021
♠ KONIEC 16.06.2021

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa etapy;

Etap pierwszy:
22.06.2021
Polega na przeglądzie portfolio dostarczonego drogą elektroniczną oraz zapoznanie się z listem motywacyjnym. Portfolio powinno być zamkniętym plikiem PDF o objętości nieprzekraczającej 30 MB:

a. Portfolio, zawierające samodzielne prace kandydata: prezentacja do 20 prac fotograficznych, (poszczególne prace składać się mogą z wielu fotografii), zapisane w pliku PDF o łącznej objętości nie przekraczającej 30 MB.

b. List motywacyjny zawierający artystyczne cele i oczekiwania kandydata (nie więcej niż 1800 znaków ze spacjami) zapisane w pliku PDF.

Mile widziane będą np. :

 • krótki życiorys ze wskazaniem doświadczeń związanych z wybranym kierunkiem studiów np. ukończenie Liceum Sztuk Plastycznych, uczestnictwo w zajęciach kół zainteresowań związanych z plastyką, szczególny kontakt ze sztuką konkretnego artysty;
 • powody decyzji o wyborze fotografii jako kierunku przyszłych studiów;
 • ocena własnych predyspozycji, które pozwolą odnaleźć się   na wybranym kierunku wymagającym działań kreatywnych opartych o systematyczną pracę;
 • osiągnięcia związane z fotografią i mediami pokrewnymi, charakterystyka własnych prac, udział w konkursach, wystawach etc.;
 • pasje i zainteresowania spoza obszaru fotografii;
 • przedstawienia własnego środowiska – miasta, wsi pod kątem dostępu do zjawisk związanych z kulturą (muzea, galerie, domy i ośrodki kultury, biblioteki);
 • scharakteryzowanie oglądanej w ostatnim czasie wystawy, spektaklu teatralnego, filmu lub przeczytanej książki. Wskazanie interesujących i inspirujących wątków;
 • informacje, które pomogły w wyborze Wydziału Fotografii Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu jako miejsca przyszłych studiów;
 • cele i plany związane z charakterem uczelni i własnymi aspiracjami możliwymi do realizowania na Wydziale Fotografii.

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 10 pkt ) zostaną zaproszeni do kolejnego etapu drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi:
25.06.2021
Polega na rozmowie kwalifikacyjnej z Kandydatem, przeprowadzonej drogą online. Podczas rozmowy  nastąpi omówienie prac kandydata, nadesłanych w pierwszym etapie rekrutacji za pośrednictwem systemu Akademus.  Komisja w tym celu udostępni na ekranie portfolio kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna powinna wykazać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii. Kandydata powinna cechować umiejętność, wiedza i dojrzałość do podjęcia procesu kształcenia i rozwoju w dyscyplinie fotografii. Komisja uwzględnia predyspozycje kandydata do studiowania na danym kierunku – zdolność obserwacji, wrażliwość i wyobraźnię.


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 40 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

Etap I:
a. za portfolio – do 15 punktów,
b.za list motywacyjny – do 5 punktów
Etap II:
c.za rozmowę kwalifikacyjną – do 20 punktów.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne I stopnia – 02.07.2021 

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w terminie 05.07-12.07.2021  w Dziekanacie Wydziału Fotografii – budynek C, pok. 402 (mapa)

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne I stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

–> Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie