1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować się i wypełnić Formularz Rejestracyjny oraz Kartę Kandydata.

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ i ZAŁĄCZENIA PORTFOLIO ORAZ LISTU MOTYWACYJNEGO:
studia stacjonarne I stopnia
♥ START 15.03.2021
♠ KONIEC 16.06.2021

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa etapy;

Etap pierwszy:
  

Polega na przeglądzie prac kandydata, (min. 10, max. 20 prac) dostarczonych drogą elektroniczną oraz zapoznaniem się z listem motywacyjnym. Portfolio załączone drogą elektroniczną, powinno mieć formę zamkniętego pliku PDF i objętość nieprzekraczającą 100 MB:

a.Portfolio, w którym Kandydat przedstawia reprodukcje od 10-20 własnych prac z krótkim ich opisem (opis danej pracy: maksymalnie do 3000 znaków razem ze spacjami, jeśli jest to niezbędnie konieczne do jej omówienia, w innych przypadkach opisy mogą być krótkie i uwzględniać: tytuł pracy, technikę jej wykonania, rozmiar i rok powstania), w tym  przynajmniej 3 reprodukcje rysunków, wykonanych najlepiej w formacie 100×70 cm, przedstawiających motyw martwej natury. Poza reprodukcjami, można również przedstawić inne prace np. z malarstwa, fotografii, rzeźby, dołączyć linki do jednej lub dwóch prac w medium filmowym.

b.List motywacyjny, (przygotowany w pliku elektronicznym PDF, maksymalnie 6000 znaków ze spacjami), w którym Kandydat, oprócz krótkiego przedstawienia swojej osoby, powinien odpowiedzieć na następujące pytania: 

1) Dlaczego chcę studiować na kierunku: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych?
2) Jakie są moje zainteresowania artystyczne?
3) Co interesuje mnie w  sztuce współczesnej i dawnej?
4) Jakie ewentualne formy działalności edukacyjnej mnie interesują i dlaczego?
5) W przypadku przyjęcia na studia, jaki oferowany zakres (specjalność) studiów wybiorę i dlaczego?* 

*INFORMACJA DO PYTANIA 5): na studiach I stopnia można wybrać zakresy – 1) Promocja i animacja kultury oraz wybrana specjalność artystyczna lub  2) Sztuka interdyscyplinarna i edukacja kulturowa oraz wybrana specjalność artystyczna (ten zakres przygotowuje do pracy w szkole).

Etap drugi:
♥ 

Polega na rozmowie kwalifikacyjnej z Kandydatem przeprowadzonej drogą online.


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 30 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:
a.za portfolio i list motywacyjny – do 15 punktów,
b.za rozmowę kwalifikacyjną – do 15 punktów.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne I stopnia

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa – budynek C, pok. 403 (mapa)

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne I stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

–>  Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie