UWAGA! NABÓR na rok akademicki 2021/2022 ZOSTAŁ ZAWIESZONY!

1. rejestracja kandydata online

Należy zarejestrować  się i wypełnić Formularz Rejestracyjny oraz Kartę Kandydata 

TERMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ:
♥ START 12.03.2021
♠ KONIEC 28.06.2021

rejestracja kandydata

2. sprawdzian kwalifikacyjny

 (bez udziału Kandydata)

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z jednego etapu i polega na załączeniu przez Kandydata drogą elektroniczną portfolio i listu motywacyjnego. Portfolio powinno być zamkniętym plikiem PDF o objętości nieprzekraczającej 10 MB:

a.Portfolio w formacie PDF (max. rozmiar pliku 10MB), podzielone na 3 części:

  • Część 1   Dokumentacja prac projektowych (max. 10 prac).
  • Część 2  Dokumentacja prac związanych ze swobodną wypowiedzią artystyczną wykonanych w czasie studiów (max.10 prac). 
  • Część 3   Dokumentacja licencjackiej lub inżynierskiej pracy dyplomowej. 

Ponadto mogą być przedstawione wybrane prace wykonane przez kandydata poza tokiem studiów w ramach własnej działalności studialnej lub konkursowej (max. 5 prac).

Kandydaci niebędący absolwentami UAP zobowiązani są do załączenia dokumentacji przebiegu dotychczasowych studiów (indeks lub suplement). Prezentacja powinna wykazywać znajomość zagadnień związanych ze sztuką, a zwłaszcza wybranym kierunkiem studiów. Wybór prac powinien wskazywać na umiejętności, wiedzę i dojrzałość do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia i rozwoju na wybranym kierunku.

b.List motywacyjny w formie filmu (max. 5 min, w formacie mp4), w którym Kandydat zaprezentuje swoją osobę (opowie np. o zainteresowaniach, odwiedzanych miejscach i wystawach, ukończonej szkole i planach na przyszłość oraz dlaczego wybór padł na ten kierunek studiów.


W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 40 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:
a.za portfolio – do 20 punktów,
b.za list motywacyjny – do 20 punktów.

opłata

150 zł

Nr konta Uczelni zostanie podany w Panelu Kandydata

3. zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA I ROK STUDIÓW: 
studia stacjonarne II stopnia

Po zakończeniu obu terminów sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w UAP. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Architektury i Wzornictwa – budynek C pok. 405 (mapa).

pamiętaj

Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata, magistra lub inżyniera
  • podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

4. osoby przyjęte na I rok studiów

TERMIN OGŁOSZENIA LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW:
studia stacjonarne II stopnia

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji. Odwołania należy składać osobiście lub drogą pocztową w Rektoracie UAP – budynek A, pok. 209 (mapa).

–> Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie